• มิสซาผู้ล่วงลับทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 มิสซาเวลา 16.00 น. (หลังมิสซามีคุณพ่อไปเสกหลุม) / ค่าบำรุงสุสาน โปรดชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง

1. บทภาวนาเปิดประชุม    
เดชะพระนาม…    

ก. เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า
ร. เชิญมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์
ก. โปรดส่งพระจิตของพระองค์ และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
ร. แล้วพระองค์จะนิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่
ก. เราจงภาวนา: ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์สอนใจสัตบุรุษด้วยความสว่างของพระจิต ขอให้เราซาบซึ้งในความเที่ยงตรงด้วยพระจิตนั้น และให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์เสมอ เดชะพระคริสตเจ้าของเรา
อาแมน

ก. ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอทรงเผยปากของข้าพเจ้า
ร. และลิ้นข้าพเจ้าจะได้ร้องสรรเสริญพระองค์
ก. ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้า
ร. ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดเร่งมาช่วยข้าพเจ้า
ก. สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
ร. เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
(สวดสายประคำ 50 เม็ด)

วันทาพระราชินี พระแม่แห่งความเมตตากรุณา ท่านคือชีวิต ความอ่อนหวาน และความหวังของเรา เราขอวันทา เราลูกหลานของเอวาผู้ถูกเนรเทศ ถอนใจใหญ่ร้องหาท่าน พิลาปร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้ โปรดเถิด ท่านผู้เสนอของเรา โปรทอดพระเนตรอันเมตตาของท่านมายังเรา และเมื่อชีวิตเนรเทศนี้ล่วงแล้ว โปรดแสดงให้เราเห็นองค์พระเยซู พระโอรสผู้ทรงบุญของท่าน โอ้ท่านผู้ใจกรุณา โอ้ท่านผู้ใจอารี โอ้พรหมจารีมารีอาผู้ใจอ่อนหวาน

ก. โปรดภาวนาอุทิศแก่เราเถิด พระชนนีเจ้าข้า
ร. เพื่อเราสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า
ก. เราจงภาวนา ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระเอกบุตรของพระองค์ได้ทรงเจริญชีวิต สิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพ เพื่อให้เราได้บำเหน็จความรอดตลอดนิรันดร์ : ชาวเรารำพึงตามเรื่องราวแห่งสายประจำอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระนางพรหมจารีมารีอานี้อยู่ โปรดเถิด ขอโปรดให้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ข้อรำพึงเหล่านี้สอน และประสบสิ่งซึ่งข้อเหล่านั้นสัญญาไว้ด้วย เดชะพระคริสตเจ้าของเรา อาแมน
ก. พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
ร. ทรงเมตตาเทอญ
ก. ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีอา
ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
ก. นักบุญยอแซฟ
ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
ก. นักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร
ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
ก. นักบุญหลุยส์มารี กรียอง เดอมงฟอร์ต
ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
เดชะพระนาม….

2. บทกาเตนาของคณะพลมารี
                พระนางนั่นคือใครหนอ เสด็จมาดุจรุ่งอรุณ งามดั่งดวงจันทร์ รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์ และน่าเกรงขามดุจกองทัพที่เรียงรายเป็นขบวนรบ?
                1. วิญญาณข้าพเจ้า ถวายสดุดีแด่พระเป็นเจ้า 2. และจิตใจข้าพเจ้าโสมนัสยินดีในพระเป็นเจ้าผู้ไถ่กู้ข้าพเจ้า 3. เพราะพระองค์ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยแห่งข้าบริการของพระองค์ : ตั้งแต่นี้ไปมนุษย์ทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญ 4. เพราะพระผู้ทรงสรรพานุภาพบันดาลให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้า ซึ่งเหตุการณ์อันใหญ่ยิ่ง และพระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ 5. พระมหากรุณาของพระองค์แผ่ไปตลอดทุกกาลสมัย โปรดบรรดาผู้มีความยำเกรง 6. พระองค์ทรงยกพระหัตถ์แสดงพระฤทธานุภาพ ทรงขจัดผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงให้กระจายไป 7. พระองค์ทรงผลักไสบรรดาทรงอำนาจออกจากบัลลังก์ และทรงยกย่องคนใจสุภาพ 8. พระองค์ทรงชุบเลี้ยงคนอดอยากให้อิ่มหนำด้วยโภคทรัพย์ และทรงขับเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า 9. พระองค์มาทรงเกื้อกูลอิสราเอลผู้รับใช้พระองค์ โดยระลึกถึงพระมหากรุณา 10. ตามที่ได้ตรัสสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา : แก่อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป 11. สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร และพระจิต 12. เหมือนในปฐมกาล บัดนี้ และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน
                พระนางนั่นคือใครหนอ เสด็จมาดุจรุ่งอรุณ งามดั่งดวงจันทร์ รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์ และน่าเกรงขามดุจกองทัพที่เรียงรายเป็นขบวนรบ?
           ก. โอ้พระนางมารีอา ผู้ปฏิสนธินิรมล
           ข. ช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเทอญ
           ก. เราจงภาวนา ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระบิดา            ยังทรงพอพระทัยแต่งตั้งพระนางพรหมจารีมารีอา พระมารดาของพระองค์ ให้เป็นมารดาของเรา            และเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระองค์ด้วย ขอโปรดบรรดาผู้มาขอความสงเคราะห์จากพระองค์            ให้ยินดีที่ได้รับความสงเคราะห์ทั้งหมดทางพระนางเทอญ อาแมน
3. บทภาวนาเฉพาะพลมารี
เดชะพระนามพระบิดา…
                โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า ชาวเราหลบมาพึ่งท่าน โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวิงวอนในยามทุกข์ร้อนของเรา แต่โปรดช่วยเราให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด ท่านศรีพรหมจารีผู้ทรงบุญ
       ก. (เมื่อประชุมให้ออกชื่อเปรสิเดียม) มิใช่ประชุมเปรสิเดียมให้สวดดังนี้: พระนางมารีอาผู้นิรมล คนกลางจ่ายพระหรรษทานทุกประการ
       ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
       ก. นักบุญมีคาแอลและนักบุญคาเบรียล
       ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
       ก. คณะอำนาจสวรรค์ กองพลเทวดาของพระนางมารีอา
       ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
       ก. นักบุญยอห์น บัปติสต์
       ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
       ก. นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล
       ร. ช่วยวิงวอนเทอญ
       (ต่อไปนี้ให้สวดพร้อมกันจนถึง “อาแมน” ครั้งแรก หลังจากนั้นพระสงฆ์ก่อ และทุกคนรับ “อาแมน”)
                ข้าแต่พระเจ้า เรารับใช้อยู่ใต้ร่มธงของพระนางมารีอา / โปรดให้เรามีความเชื่อในพระองค์อย่างสมบูรณ์ และมีความไว้ใจในพระนาง / ซึ่งจะทำให้เราชนะโลกอย่างแน่นอน / ขอประทานให้เรามีความเชื่อพร้อมด้วยความรักอันร้อนรน / เพื่อให้สามารถประกอบกิจทุกอย่าง / เพราะความรักต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจ / โดยถือว่าการรับใช้เพื่อนมนุษย์ เป็นการรับใช้พระองค์เอง / โปรดให้เรามีความเชื่อมั่นคงดุจหลักศิลา / อันจะทำให้เราสงบหนักแน่น / ท่ามกลางความยากลำบากและความไม่สมหวังในชีวิต / โปรดให้เรามีความเชื่อ กล้าหาญเด็ดเดี่ยว / ในอันที่จะกล้าคิดทำการใหญ่โต / เพื่อพระเป็นเจ้าและเพื่อวิญญาณได้รอด / โปรดให้ความเชื่อนั้นเป็นดังลำไฟแห่งเลยีโอ / เพื่อนำเราเดินหน้าไปด้วยความสนิทสนมกลมเกลียว / เพื่อจุดไฟความรักต่อพระองค์ให้ลุกโพลงทุกแห่งหน / เพื่อส่องสว่างบรรดาผู้อยู่ในความมืด และเงาแห่งความตาย / เพื่อบรรดาใจเย็นเฉยจะได้เกิดร้อนรน / เพื่อนำชีวิตกลับคืนสู่ผู้ที่จมอยู่ในบาป / ความเชื่อนั้นจะนำเราไปตามทางสันติสุข / เพื่อว่าการณรงค์ในชีวิตผ่านพ้นไปแล้ว / เลยีโอของเราจะได้รวมกันให้พร้อมหน้า / โดยไม่มีใครขาดสูญแม้สักคนเดียว / ในพระราชัยแห่งความรักและพระสิริมงคลของพระองค์ อาแมน
                ขอให้วิญญาณของลีเยียนรี และสัตบุรุษที่ถึงแก่กรรมแล้ว จงประสบสุข เดชะพระเมตตาของพระเป็นเจ้าเทอญ อาแมน
(พระสงฆ์อวยพร ถ้ามี) เดชะพระนาม …
บทสวดพลมารีในภาษาต่าง ๆ | อังกฤษ | จีน | ฟิลิปปินส์ | เกาหลี | ไทย | ลาติน | ฝรั่งเศส | สเปน |


 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009