• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2562/2019 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562/2019 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อศิริพจน์ สกุลทอง เป็นประธาน/ บรรจุศพ ยอแซฟ สุขุม แก้วประสิทธิ์ วันพุธที่ 16 มกราคม 2019 โซน 4 หลุม 3729


ประวัติสุสาน มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ “ศานติคาม”

                สุสานศานติคาม เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปลายปี  1993 ประมาณเดือนธันวาคม โดยคุณพ่ออดิศักดิ์
สมแสงสรวง เป็นผู้รับผิดชอบด้านงานก่อสร้างในฐานะผู้จัดการสุสานฯ และเจ้าอาวาสวัดบางเชือกหนังในขณะนั้น
“ศานติคาม” หมายถึงบ้านแห่งสันติ เป็นชื่อที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดผ่านทางอุดมสาร ผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัล 5,000 บาท ชื่อทางการหรือชื่อเต็มคือ “สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ”

                เมื่อกลางปี 1994 ประมาณเดือนพฤษภาคม ก็ได้ทำการย้ายกระดูก – ศพ จากสุสานวัดกาลหว่าร์เป็นสุสานแรกประมาณ 200 กว่าหลุม ซึ่งอยู่ในเขตที่รัฐเวนคืนที่ดิน เมื่อย้ายกระดูกหรือศพมาก็จะได้รับสิทธิ์ทดแทน 1 หลุมที่สุสานเดิม ต่อ 1 หลุมที่สุสานใหม่ ขณะนั้นสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่บ้านสวนยอแซฟ จากนั้นประมาณ 3-4 เดือนก็ย้ายสำนักงานชั่วคราวมาที่บ้านเณรยอแซฟ พร้อมกับเปลี่ยนผู้ดูแลรับผิดชอบใหม่คือ คุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ อธิการและผู้จัดการสุสานฯ ก็ทำการย้ายกระดูกสุสานวัดกาลหว่าร์ที่เหลือ มาพร้อมกับสุสานวัดอัสสัมชัญบางรักเป็นระยะ ๆ เรื่อยมา และสุสานวัดซานตาครู้ส โดยประสานกับคุณพ่อสมศักดิ์ ธิราศักดิ์ พร้อมบรรจุศพใหม่ควบคู่ไปด้วย

              
                การเสกสุสานครั้งปฐมฤกษ์มีคุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย อดีตเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 1994 (กำหนการเสกสุสานประจำปีคือวันเสาร์หลังวันพุธรับเก้า ของทุกปี) ในระยะนั้นการก่อสร้างก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร และต้นไม้ก็ยังไม่โต แต่มีสัตบุรุษมาร่วมในพิธีมิสซาและให้ความสำคัญในวันระลึกถึงผู้ล่วงลับพอสมควรราว 500-600 คน โดยคำขวัญของการเสกสุสานประจำปี 1994 คือ “มนุษย์เอ๋ย เจ้ามาจากดิน เจ้าจะกลับเป็นดิน” และในการเสกสุสานปี 1995 มีคำขวัญคือ พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต”

                หลังจากเดือนพฤษภาคม 1996 ก็ได้เปลี่ยนผู้จัดการคือ คุณพ่อสุเทพ พงษ์วิรัชไชย อธิการ/ผู้จัดการสุสานฯ และได้ทำการเสกสุสานประจำปี 1996-1997 กำหนดเสกสุสานประจำปีคือวันอาทิตย์แรก ของเทศการเตรียมรับเสด็จฯ ของทุกปี ซึ่งในปี 1997 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 1997 ซึ่งมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีมิสซาที่ศาลาริมน้ำประมาณ 1,000 – 1,200 คน มีจำนวนหลุมทั้งหมดที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์จำนวน 5 โซน รวม 2,305 หลุม เป็นหลุมที่ใช้งาน 1,542 หลุม เป็นหลุมว่างที่ยังไม่ได้ใช้ 763 หลุม และช่องแฟลตสำหรับบรรจุอัฐิตรงกลางทางเดินสุสานระหว่างกุฏิ 2 ข้าง ตามแนวประตูทางเข้า 84 ช่อง ริมรั้วทางด้านซอยศรีเสถียร (หมอศรี) อีกจำนวน 967 ช่อง บรรจุโลงใหญ่จำนวน 75 ช่อง

                ต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิโซนที่ 6 จำนวน 216 หลุม แล้วเสร็จประมาณปลายเดือนมิถุนายน 1998 ควบคู่กับการสร้างวัดและสำนักงาน บ้านพักพระสงฆ์และบ้านภคิณี และตกแต่งสถานที่โดยรอบอื่น ๆ
เดือนพฤษภาคม 1998 ได้เปลี่ยนผู้จัดการสุสาน และแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คือคุณพ่อถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ ได้ปรับเปลี่ยนกำหนดค่าธรรเนียมหลุมใหม่หลุมละ 40,000 บาท และค่าบำรุงประจำปีหลุมละ 800 บาทต่อปี โดยให้เริ่มปรับค่าธรรมเนียมในปี 2002

                เดือนพฤษภาคม 2002 ได้เปลี่ยนผู้จัดการสุสาน และเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คือคุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร และในช่วงเดือน กันยายน 2003 ถึงกุมภาพันธ์ 2004 ได้ย้ายกระดูกจากสุสานวัดอัสสัมชัญ โดยได้รับสิทธิหลุมจากสุสานอัสสัมชัญ 1 หลุมแลก 1 หลุมที่สุสานศานติคามซึ่งบรรจุที่หลุมโซน 4 จำนวน 279 ศพ และกระดูกช่องแฟลตโลง / ช่องแฟลตกระดูกที่ไม่มีญาติมาติดต่อกับทางวัดอัสสัมชัญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่าขุดศพ / ค่าย้ายกระดูก / ค่าโลงศพ / ค่าบริการเปิดปิดหลุม  เก็บเฉพาะค่าบำรุงสุสานรายปี ปีละ 800 บาทต่อหลุม

                เดือนพฤษภาคม 2004 ได้เปลี่ยนผู้จัดการสุสาน และเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คือคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

                เดือนพฤษภาคม 2007 ได้เปลี่ยนผู้จัดการสุสาน และเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คือคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์

                เดือนพฤษภาคม 2008 ได้เปลี่ยนผู้จัดการสุสาน และเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คือ
คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร

                เดือนพฤษภาคม 2009 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสุสาน และเจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ คือ
คุณพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์

รายละเอียดและระเบียบสุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ "ศานติคาม"

1. ลักษณะของหลุมฝังศพเป็นหลุมฝังศพเดี่ยวฝังลงดิน ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร สามารถบรรจุศพซ้อนกันได้ 2 ศพ และมีช่องสำหรับบรรจุกระดูกอีก 2  ช่อง  ด้านบนมีพื้นที่เพื่อวางแผ่นป้ายชื่อของผู้ล่วงลับ  ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร  ยาว 80 เซนติเมตร
                1.1 อัตราค่าธรรมเนียมฝากบรรจุศพ ในแต่ละหลุมคือ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน .-) ซึ่งชำระเดียวเมื่อทำสัญญาฝากบรรจุศพ
                1.2  อัตราค่าบำรุงสุสาน ปีละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) อัตราค่าบำรุงสุสานนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้  โดยชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี การละเลยหรือปฏิเสธการชำระเป็นเวลา 3  ปีติดต่อกัน ถือว่าเป็นการผิดสัญญา : เทียบในเอกสารสัญญาข้อ 9
                1.3 ค่าบริการเปิดปิดหลุมศพ 500 บาท
                1.4 สิทธิในการกำหนดตำแหน่งหลุมศพเป็นของสำนักงานสุสานเท่านั้น
                1.5 ขนาดของโลงศพที่ใช้บรรจุศพต้องไม่เกิน ขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 190 เซนติเมตร
2. ช่องบรรจุศพแบบช่องแฟลต 1 ศพต่อ 1 ช่อง ขนาดขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ยาว 200 เซนติเมตร
                2.1 อัตราค่าธรรมเนียมฝากบรรจุศพ ในแต่ละช่องคือ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน .-) ซึ่งชำระเดียวเมื่อทำสัญญาฝากบรรจุศพ
3. ยื่นคำร้องขอฝากบรรจุศพ ที่สำนักงานสุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ  (อยู่ที่บ้านพระสงฆ์ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์) โทรศัพท์ 0-2429-0117 - 8 โทรสาร 0-2429-0864
4. เอกสารที่ต้องใช้
                4.1. ใบรับรองศีลล้างบาป  ผู้ตาย  หรือ  (ใบรับรองเจ้าอาวาส เมื่อไม่มีหลักฐานจากวัดที่ล้างบาปเท่านั้น) (กรณีขุดย้ายศพ  หรือย้ายกระดูกมาฝัง ใบรับรองการขุดย้ายศพ / ย้ายกระดูก  จากวัดเดิม  และจากเขต)
                4.2. สำเนาใบมรณบัตร  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง(ที่ฝัง ระบุให้ถูกต้อง สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ หรือ สุสานศานติคาม  อ. สามพราน จ . นครปฐม)
                4.3. สำเนาบัตรประชาชนผู้จัดการศพ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
                4.4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้จัดการศพ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
                4.5. ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
หมายเหตุให้ทำเอกสารแล้วเสร็จภายใน  1 สัปดาห์ นับจากวันที่แจ้งเรื่อง

คุณพ่ออิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง
ผู้จัดการสุสานฯ ปี ค.ศ. 1993-1994
(เริ่มก่อสร้าง)
คุณพ่อเปโตร สุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์
ผู้จัดการสุสานฯ ปี ค.ศ. 1994-1996
(เริ่มย้ายกระดูก-ศพ, เสกสุสานครั้งแรก)

 

คุณพ่อเบเนดิก ถนอมศักดิ์  เลื่อนประไพ
ผู้จัดการสุสานฯ และเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 1998-2002 
(เจ้าอาวาสองค์แรก)

คุณพ่อพงษ์เกษม  สังวาลเพ็ชร
ผู้จัดการสุสานฯ และเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2002-2004 

คุณพ่อชาร์ลส์ โบโรเมโอ สุรศักดิ์  อัมพาภรณ์
ผู้จัดการสุสานฯ และเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2004-2007

คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เดชา  อาภรณ์รัตน์
ผู้จัดการสุสานฯ และเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2007-2008

 

 

คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์  บุญอนันตบุตร
ผู้จัดการสุสานฯ และเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2008-2009

คุณพ่อเปโตร ชัชวาล  ศุภลักษณ์
ผู้จัดการสุสานฯ และเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009