• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2564/2021 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564/2021 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่อีเมล info@santikham.com หรือทางไลน์ 087-5314490 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง /มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือนตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม เวลา 16.30 น.คุณพ่อสุทธิ ปุคะละนันท์ เป็นประธาน/

 

มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  มกราคม  2020/2563
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  กุมภาพันธ์   
2020/2563
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม 2020/2563
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อบุญเลิศ  ปณีตัธยาศรัย
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  เมษายน  
2020/2563
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย   กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  พฤษภาคม  2020/2563
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน  คุณพ่อวสันต์   วิรุฬห์วงศ์

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  มิถุนายน  
2020/2563
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์   ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  กรกฎาคม  2020/2563
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  สิงหาคม  
2020/2563
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อสุทธิ   ปุคะละนันท์

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  กันยายน  2020/2563
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา   เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  ตุลาคม  
2020/2563
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์   ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   22   พฤศจิกายน  2020/2563
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน  คุณพ่อมิเกล   กาไรซาบาล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  ธันวาคม   
2020/2563
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน  คุณพ่ออนุสรณ์   แก้วขจร

รายชื่อประจำเดือน สิงหาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0445
โยเซฟิน เล็ก-ไศลมณี
03-08-2012
8
หลุมศพ
0104
จิราพร-ไวทยะวงศ์
03-08-1983
2
แฟลต
0152
อันนา สุดใจ-ไพศาล
14-08-2009
8
หลุมศพ
0302
ยอห์น ประมวล-ไพรพฤกษ์
21-08-2012
3
คอนโด
4804
ยอห์น โสภณ-ไชยราช
04-08-1998
5
หลุมศพ
0140
ยอแซฟ สำเริง-ไกรประสิทธิ์
28-08-1989
2
หลุมศพ
0149
เอากุสติโน จรัส-โอษฐ์ศิริยานนท์
05-08-2014
2
หลุมศพ
6303
อันนา กอบกุล-โอมุเณ
01-08-2003
5
หลุมศพ
0336
อันนา จิตรา-โอภาสบุตร
21-08-1997
2
หลุมศพ
0336
ซีมอน ประสิทธิ์-โอภาสบุตร
21-08-1997
2
หลุมศพ
1234
เกลเมนต์ กฤษดา-โสรินทร์
12-08-2016
8
หลุมศพ
0736
ยวงบัปติสตา สง่า-โลหวริตานนท์
08-08-1993
8
หลุมศพ
0202
เปโตร บรรเจิด-โยธินนะเวคิน
24-08-2008
2
คอนโด
1340
ยอแซฟ เสนอ-โทผล
12-08-1989
2
หลุมศพ
3531
อาทานา ซีอุส ธนิน-โตจอ
04-08-2006
4
หลุมศพ
1512
ยอแซฟ ทรัพย์-โชเวท
02-08-1978
1
หลุมศพ
4009
มอนิกา เหมือน-โชติวุฒิ
27-08-1975
5
หลุมศพ
4405
มารีอา จิตรา-โชติวุฒิ
05-08-2017
5
หลุมศพ
5512
ยอแซฟ สุกิจ-โกสุมาพันธุ์
20-08-2000
5
หลุมศพ
1645
แอน อนินทิตา-โกลาโซ
09-08-2009
2
หลุมศพ
4717
ยอแซฟ เรอเน-โกดาท
26-08-2000
5
หลุมศพ
0346
อากาทา พนิดา-โกญจนาท
03-08-1989
2
หลุมศพ
5513
อัลเฟโด อดุลเดช-โกญจนาท
21-08-2000
5
หลุมศพ
0407
มารีอา ละม้าย-แสงไพรวรรณ
17-08-1993
1
หลุมศพ
6520
เทเรซา อำพัน-แม็กเนส
02-08-1986
5
หลุมศพ
2629
แบนนา วิเชียร-แมคอินไตร์
31-08-1949
4
หลุมศพ
0134
อาบนรส์ หมุยจีง-แซ่โอ๊ว
05-08-1942
1
แฟลต
0118
ยาโกเบ อุ้ยมิ้ง-แซ่โล้ว
21-08-1965
1
หลุมศพ
0521
อันตน เอี่ยวจง-แซ่โล้ว
15-08-1999
1
หลุมศพ
2214
ฟรังซิสโก งี่ฮ้อ-แซ่โล้ว
03-08-1977
3
หลุมศพ
0523
เทเรซา เง็กไน้-แซ่โต๊ะ
17-08-2014
1
หลุมศพ
1738
อากาทา อาฮุย-แซ่โต๊ะ
27-08-2019
8
หลุมศพ
6011
มารีอา เสี่ยมเฮียง (โง่วสี)-แซ่โง้ว (แซ่เอี้ยว)
04-08-2011
5
หลุมศพ
0253
CATHERINA อามุ้ย-แซ่โง้ว
01-08-1995
2
แฟลต
1733
ยอแซฟ สุวรรณ-แซ่โค้ว
02-08-1995
2
หลุมศพ
5511
ยอแซฟ ฮั่นเคียม-แซ่โค้ว
08-08-2000
5
หลุมศพ
0446
โรซาลิน มุ่ยเช็ง-แซ่โก
06-08-2012
8
หลุมศพ
0419
เทเรซา กิมมุ่ย-แซ่แต้
10-08-2000
1
หลุมศพ
1339
โยเซฟ ย่งเซี้ยง-แซ่แต้
30-08-1986
8
หลุมศพ
0159
เยนอมิฟา ชม-แซ่เฮ้ง
04-08-1987
2
แฟลต
4419
มารีอา สิวง้อ-แซ่เอี๊ยะ
30-08-1997
5
หลุมศพ
2715
ยาโกเบ ซุ่ยเลี้ยง-แซ่เล้า
03-08-1944
3
หลุมศพ
0204
มาเกอริต หลีเกียง-แซ่เบ๊
19-08-1965
1
คอนโด
0101
อันนา ซุ่ยน้อย-แซ่เบ้
02-08-1968
1
หลุมศพ
0417
เทเรซา สมหญิง-แซ่เบ้
25-08-1974
1
หลุมศพ
2516
ฮวงโพ้ว-แซ่เตีย
31-08-1948
3
หลุมศพ
3425
อันนา สมหวัง-แซ่เซียว
12-08-2017
3
หลุมศพ
3132
อักแนส ชั้นสุดฟี้-แซ่ฮุ้ง
18-08-2005
4
หลุมศพ
1939
มารีอา ซิ่วตึ้ง-แซ่อึ้ง
07-08-2002
4
หลุมศพ
6109
ยอแซฟ ตงฮั้ว-แซ่อั้ง
08-08-2002
5
หลุมศพ
6113
ยอแซฟ เหงียน-แซ่หว่อง
29-08-2002
5
หลุมศพ
0240
ยอแซฟ ฉุ่น-แซ่หว่อง
05-08-2011
8
หลุมศพ
2406
ยวง จือทัด-แซ่หลิ้ม
23-08-1980
3
หลุมศพ
3522
ยอแซฟ เม่ง-แซ่หลิม
13-08-1996
3
หลุมศพ
0722
เปโตร ลั่งเจียง-แซ่ลี้
25-08-1950
1
หลุมศพ
0820
เปาโล บุ่งเส็ง-แซ่ลี้
09-08-1967
1
หลุมศพ
5233
มารีอา จี่เฮียง-แซ่ลี้
12-08-2008
6
หลุมศพ
1739
ยอแซฟ คุยกี-แซ่ลิ้ม (ฮั่งกี)
31-08-2019
8
หลุมศพ
1320
เปาโล ซุ่นเลี่ยง-แซ่ลิ้ม
11-08-2004
1
หลุมศพ
1918
อากาทา ยู่เอียว-แซ่ลิ้ม
30-08-2000
3
หลุมศพ
2422
ยาโกเบ เง็กย่ง-แซ่ลิ้ม
05-08-1959
3
หลุมศพ
2620
โรซา ซุ่งกี่-แซ่ลิ้ม
21-08-1974
3
หลุมศพ
3320
เทเรซา กิมไล้-แซ่ลิ้ม
27-08-1996
3
หลุมศพ
1227
เทเรซา บ้วยฮวง-แซ่พัว
30-08-2000
2
หลุมศพ
6602
มารีอา ซิ้มปึงสี-แซ่ปึง (ธนากิจอำนวย)
19-08-2004
5
หลุมศพ
3319
มารีอา ซุ่ยเข่ง-แซ่ถ่ำ
18-08-1996
3
หลุมศพ
0250
ยวง บักจั๊ว-แซ่ตั๊ง
27-08-1979
8
หลุมศพ
0306
ยอแซฟ คีเจียง-แซ่ตั้ง
25-08-1969
1
หลุมศพ
0810
- แจ่กุง ฮวกเล็ก-แซ่ตั้ง
14-08-1982
1
หลุมศพ
1046
ยวงบัปติสตา จูเกี๊ยด-แซ่ตั้ง
15-08-1994
2
หลุมศพ
2405
มารีอา เง็กลั้ง-แซ่ตั้ง
29-08-2004
3
หลุมศพ
3419
เปาโล มิ่งเฮง-แซ่ตั้ง
18-08-1996
3
หลุมศพ
5121
ยอแซฟ ฮ้อเซ็ง-แซ่ตั้ง
21-08-1964
5
หลุมศพ
6109
เซซีลีอา ป้ายฮั้ว-แซ่ตั้ง
11-08-2006
5
หลุมศพ
6601
มารีอา มุ้ยซวง-แซ่ตั้ง
08-08-2004
5
หลุมศพ
1430
เปาโล ซิมฟุก(หม่อยฟู้)-แซ่ซิน(แซ่ฉิ่น)
12-08-2017
8
หลุมศพ
0529
ยอแซฟ กี่-แซ่ฉั่ว
16-08-1959
1
แฟลต
0016
มารีอา งิ่มจวง-แซ่จู
02-08-1947
P
กางเขน
1333
เปโตร กิมเล้ง-แซ่จึง
07-08-1994
2
หลุมศพ
0501
อากาทา เต็กลั้ง-แซ่จัง
24-08-1988
1
หลุมศพ
5008
ซีมอน เช็งเคี้ยง-แซ่คู
30-08-2014
5
หลุมศพ
1803
มารีอา หงาน-แซ่ก๋าน
16-08-2017
1
หลุมศพ
2115
บักบ๊วย-แซ่ก๊วย
04-08-1968
3
หลุมศพ
6112
ชาร์ล เดวิด-แซมเมียน
25-08-2002
5
หลุมศพ
4813
ปีเตอร์ วิลลี่-แชปแมน
12-08-1972
5
หลุมศพ
0649
ยอแซฟ เริงชัย-แก้วไกรสร
09-08-2013
8
หลุมศพ
3316
นิโคลัส สนัด-แก้วขจร
30-08-2003
3
หลุมศพ
6402
กูลิเอโม เบนนิโต-เอ็มคาราอัน
03-08-2003
5
หลุมศพ
3617
ซูนิก้า เอ็ฟเฟโน-เอ
04-08-1996
3
หลุมศพ
0648
โดโรธี โดโรธี-เสวตรวิทย์
30-08-2008
2
หลุมศพ
1022
มารีอา-ลูซีอา อุทัยวรรณ-เสรีวงศ์
26-08-2008
1
หลุมศพ
0109
มารีอา สุกัญญา-เสนาะจิตต์
11-08-2006
2
คอนโด
3133
ยอห์น บัปติสตา เบิ้น-เสนาจักร
19-08-2005
4
หลุมศพ
1804
มาเรีย วิเชียร-เสนะวีณิน
21-08-1962
1
หลุมศพ
0922
เลโอ อารีย์-เวสสโกวิท
08-08-2014
1
หลุมศพ
1029
เทเรซา เฮียะ-เลิศปัญญาบุปผา
01-08-2016
8
หลุมศพ
5118
เทเรซา แสงสุรีย์-เรืองวุฒิชนะพืช
29-08-1999
5
หลุมศพ
5118
ดอมินิโก ซาวีโอ สมเจตน์-เรืองวุฒิชนะพืช
27-08-1999
5
หลุมศพ
2204
เซซีเลีย จรูญ-เรนางกูร
08-08-1996
3
หลุมศพ
3819
สเตฟานี แฟนนี่ เพ็ชรี-เมเยอร์
16-08-1996
3
หลุมศพ
1644
นาวาตรี อดุลยเดช-เภกะนันทน์
23-08-1966
8
หลุมศพ
5604
ยอแซฟ ไทธัช-เบญจธัชพร
09-08-2019
5
หลุมศพ
1342
ยอแซฟ วิชัย-เที่ยงสุรินทร์
25-08-1991
2
หลุมศพ
4621
มารีอา ชีแซล-เทวัญอิทธิกร
19-08-1998
5
หลุมศพ
2901
ฟรังซิสโก ใจเพ็ชร-เดชพรเทวัญ
28-08-1998
3
หลุมศพ
6404
อันตน เตี๊ยะ ฮึน-เฉิน
07-08-2003
5
หลุมศพ
3034
ยอแซฟ ปคุณ-เจิดนภา
06-08-2008
4
หลุมศพ
0218
มารีอา จันทร์จิรา-เจศรีชัย
23-08-2019
4
คอนโด
5230
เกโกวี ทรงศักดิ์-เจริญวิชา
08-08-2008
6
หลุมศพ
0241
ยาโกเบ สัทธา-เจริญลาภ
09-08-2011
8
หลุมศพ
0823
อันโตนีโอ ดนุ-เจริญธนากิต
28-08-2005
1
หลุมศพ
6529
อัลแบร์โต โสภณ-เจตนานนท์
15-08-2010
6
หลุมศพ
5601
เทเรซา เล็ก-เกิดสมุทร
16-08-2010
5
หลุมศพ
0343
เฮเลนาเฮเลน-เกรเนียร์
07-08-1981
2
หลุมศพ
0249
เปาโล เดชา-เกริกภุญชัย
21-08-1996
2
แฟลต
5229
ยอแซฟ ประพันธ์-เกตุสกุล
02-08-2008
6
หลุมศพ
5823
ลูซี่-ฮินช์
14-08-1977
5
หลุมศพ
1729
บราซิล เจริญ-อุงอำรุง
02-08-2001
8
หลุมศพ
0303
ยอแซฟ ย้อย-อิ่มสำราญ
13-08-1966
1
คอนโด
1431
มารีอา เทเรซา มาลี-อิสรานุลักษณ์
19-08-2017
8
หลุมศพ
1411
มาร์ธา กมยา-อิศทงกรู ณ.อยุธยา
01-08-1979
1
หลุมศพ
0707
วินเซนต์ กิตติ-อิทธิสัมพันธ์
31-08-2002
1
หลุมศพ
1548
มารีอา ธีดา-อิทธิวัฒนพงศ์
10-08-2018
8
หลุมศพ
1418
มารีอา พยุง-อำภาพร
05-08-1909
1
หลุมศพ
1550
เทเรซา ณัฐชา (หทัยชนก)-อำนวยทรัพย์
17-08-2018
8
หลุมศพ
1917
อากาทา เฮ้ง-อาหงู
02-08-1965
3
หลุมศพ
1311
อิชิโดโร บรรจง-อานามนารถ
01-08-2000
1
หลุมศพ
5707
คาทารีนา ชลอ-อานามนารถ
26-08-1968
5
หลุมศพ
6302
อันนา สุนี-อานามนารถ
15-08-2018
5
หลุมศพ
6302
ฟรังซีสโก ชาญ-อานามนารถ
20-08-1994
5
หลุมศพ
1735
มารีอา กอแร็ตตี พนิดา-อรุณรัตน์
05-08-2019
8
หลุมศพ
0731
อันนา หนูแดง-อมรญาติ
29-08-2017
8
หลุมศพ
5117
อันตน สุชาติ-อภิรักษ์ทานนท์
16-08-1999
5
หลุมศพ
2401
ยอแซฟ กิตติศักดิ์-อภิธรรมภูษิต
12-08-2005
3
หลุมศพ
3131
ยอแซฟ สิทธิพงษ์-อภิชาตโรจนกุล
13-08-2005
4
หลุมศพ
0110
เปโตร สมบัติ-อ.วัฒนกุล
31-08-2006
2
คอนโด
4925
อันนา ถนอมศรี-ห่อศิริ
05-08-1976
5
หลุมศพ
1134
นาย วิเชียร-หุตะกมล
26-08-2001
8
หลุมศพ
4704
อันนา รัศมี-หัตถการกุล
22-08-2013
5
หลุมศพ
0843
กอสมา สมโภชน์-หอมนิยม
06-08-2013
2
หลุมศพ
0846
มารีอา ชล๊อต-หอมนิยม
05-08-2004
2
หลุมศพ
0846
เอลิซาเบ็ธ อุ่นเรือน-หอมนิยม
26-08-1979
2
หลุมศพ
2415
ยอแซฟ ใจฮวด-หวังภุชเคนทร์
06-08-1970
3
หลุมศพ
6435
มารีอา แบร์นาแด็ต ทัศนีย์-หฤษฏางค์กูร
03-08-2010
6
หลุมศพ
3709
เทเรซา สำรวม-หยิกประเสริฐ
20-08-2005
3
หลุมศพ
6533
เปโตร ประธาน-หงษ์สิทธิวงศ์
30-08-2010
6
หลุมศพ
6528
ยอแซฟ บุญส่ง-หงษ์ดุสิต
15-08-2010
6
หลุมศพ
0650
บริจิต บงกชเพชร-สโรบล
10-08-2013
8
หลุมศพ
3006
แอนนา สมจิตร-สุวรรณสาโรจน์
27-08-1990
3
หลุมศพ
5405
ลูซีอา นวลปรางค์-สุวรรณศิริ
08-08-2003
5
หลุมศพ
1722
มารีอา ณิชชาภัทร-สุภาพันธ์
23-08-2017
1
หลุมศพ
0201
นิโคลาส กาลัญญู-สุภานัย
02-08-2008
2
คอนโด
3338
เคลเมนต์ พีระยุทธ-สุบรรณพงษ์
11-08-2012
4
หลุมศพ
0542
อันตน ปิติ-สุทธิชูชีพ
09-08-1994
2
หลุมศพ
6017
เปาโล ประสาน-สุขะกูล
18-08-2012
5
หลุมศพ
5514
มารีอา กาหลง-สุขร่วมประยูร
25-08-2000
5
หลุมศพ
1008
อันตน เธอ-สุขขีวัฒน์
10-08-1983
9
หลุมศพ
4205
อันนา ราหุล-สืบสายหาญ
24-08-1967
5
หลุมศพ
6611
ยอแซฟ ลาน-สิงห์เสน่ห์
18-08-1991
5
หลุมศพ
0646
อับราฮัม สุธี-สิงห์เสน่ห์
03-08-2013
8
หลุมศพ
3129
ไมเคิล มนูญ-สันติโรจน์ประไพ
09-08-2005
4
หลุมศพ
3040
ฟรังซิสเซเวียร์ ศิริชัย-สันติโยธิน
02-08-2014
4
หลุมศพ
1104
ยอแซฟ สมพงษ์-สันตะวานนท์
11-08-2001
1
หลุมศพ
0224
นาตาลี อัมพร-สังวาลเพชร
12-08-2013
1
หลุมศพ
0320
มารีอา กัญญารัตน์-สังขรัตน์
22-08-2018
4
คอนโด
5111
เปาโล จอน-สังขรัตน์
23-08-1951
5
หลุมศพ
5717
อันตน มนตรี-สวีรวงศ์
10-08-2017
5
หลุมศพ
0333
ฟรังซิสเซเวียร์ พิศักดิ์-สรกุล
07-08-1989
2
หลุมศพ
0333
เปาโล พิเศก-สรกุล
12-08-2017
2
หลุมศพ
4830
ฟรังซิส สุเทพ-สมุทรคีรี
18-08-2012
6
หลุมศพ
1434
มาชาลิโน ณัฐพงษ์-สมสินสวัสดิ์
25-08-2017
8
หลุมศพ
3136
ยอแซฟ ยิ่งศักดิ์-สมบูรณ์ธีระ
24-08-2005
4
หลุมศพ
3134
มารีอา บุญมา -สถิตย์กาญจน์
19-08-2005
4
หลุมศพ
6015
ยวงบัปติสตา วัฒนกร-สติถิตย์
27-08-2017
5
หลุมศพ
6530
คริสตินา อัมพร-สกุลทอง
20-08-2010
6
หลุมศพ
2705
อันนา จรูญศรี-ศุภางค์
20-08-1995
3
หลุมศพ
2707
เทเรซา สายจันทนา-ศุภางค์
14-08-2017
3
หลุมศพ
5701
เปโตร สิงหรา-ศิริสวัสดิ์
01-08-1961
5
หลุมศพ
1552
มารีอา สมศรี-ศิริวิชยกุล(พัชราวลัย)
31-08-2018
8
หลุมศพ
0651
ยอแซฟ วีระชาติ -ศิริยงวัฒนา
11-08-2013
8
หลุมศพ
4823
ยอห์น ประเสริฐ-ศิริยงค์
12-08-2000
5
หลุมศพ
3702
เทเรซา กรุงศรี-ศิริยง
10-08-2017
3
หลุมศพ
0329
มารีอา ระเบียบ-ศิริผล
27-08-1989
2
หลุมศพ
5420
เวโรนิกา นพวงศ์-ศิริบุญญา
27-08-1999
5
หลุมศพ
1036
ลูกา สุธิชัย-ศิริธารารัตน์
09-08-2015
8
หลุมศพ
4629
เปโตร หวาน (ฮวาน)-ศรีวรกุล
18-08-2017
6
หลุมศพ
0217
คริสติน่า ศรีวรรณ-ศรีระอัมพุช
14-08-2019
4
คอนโด
1346
มาเรีย มากาแรต มาลี-ศรียาภัย
14-08-1994
2
หลุมศพ
6009
ยอแซฟ บุญธรรม-ศรีนภาวรรณ
26-08-1967
5
หลุมศพ
3927
เซซีลีอา โสภา-วีระศิลป์ (ซิสเตอร์)
22-08-2006
4
หลุมศพ
6110
อันนา เพ็ญศรี-วิศิษฎโสภณ
11-08-2002
5
หลุมศพ
0240
ยูลีอานา สุดใจ-วิศาลสิงห์
04-08-1989
2
หลุมศพ
0841
เทเรซา จันทร์เพ็ญ-วินิจฉัยกุล
08-08-2014
8
หลุมศพ
3135
อากาทา จรินทร์-วัฒนกาญจนะ
21-08-2005
4
หลุมศพ
1341
นาย มานพ-วัชราเกียรติ
27-08-2007
2
หลุมศพ
0838
มารีอา กอแร็ตตี อรษา-วอนขอพร
03-08-2014
8
หลุมศพ
1551
มารีอา สมพร-วรรณาสุนทรไชย
23-08-2018
8
หลุมศพ
4803
เทเรซา น้อย-วงษ์ทวีป ( เผ่าลามาช )
06-08-2005
5
หลุมศพ
3015
มารีอา ชดารัตน์-วงศ์แพทย์
27-08-2005
3
หลุมศพ
6527
อันนา รัตนาภรณ์-วงศ์ภักดี
15-08-2010
6
หลุมศพ
3220
ลูกา วิจิตร-วงศ์ประสิทธิ์
17-08-2007
3
หลุมศพ
1433
อันตน ชาญศักดิ์-วงศ์ธนะกุล
24-08-2017
8
หลุมศพ
6521
ยอแซฟ ไพศาล-วงค์วาณิชวัฒนา
21-08-2013
5
หลุมศพ
1011
ยอแซฟ จิ้นเขียง-ลี้ตระกูล
29-08-2011
1
หลุมศพ
0647
อันนา ศิริพร-ลิมป์ทองทิพย์
05-08-2013
8
หลุมศพ
1146
เปโตร วิวัฒน์-ลิมปิวิโรจน์
10-08-2015
2
หลุมศพ
5231
เปโตร สุวิทย์-ลิขนะไพศาล
09-08-2008
6
หลุมศพ
1148
มาเรีย สงวน-ลัคน์กิตติ์
01-08-2017
8
หลุมศพ
0631
การูโรส มารีอา ไพศาล-รัศมีมารีย์
25-08-2016
2
หลุมศพ
1242
มารีอา มักดาเลนา ไพรินทร์-รัตตมณี
11-08-2018
2
หลุมศพ
3828
โรซา ซ่อนกลิ่น-ระดมกิจ
08-08-2017
4
หลุมศพ
5214
ยอแซฟ ใจเพชร-ระดมกิจ
13-08-2017
5
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ เด็ดดวง-ย้วยความดี
25-08-2018
2
หลุมศพ
4916
มารีอา มักดาเลนา สำลี-ยุพากมล
20-08-2014
5
หลุมศพ
4920
ดอมินิก สุวัฒน์-ยุพากมล
05-08-2019
5
หลุมศพ
1139
เปโตร เฉลิม-ยินดีมิตร
07-08-1994
2
หลุมศพ
3533
เปโตร ดำริห์-ยันต์เจริญ
03-08-2006
4
หลุมศพ
3725
มารีอา กฤษณา-ยังนึก
05-08-1996
3
หลุมศพ
0540
มาร์กาเร็ต เพลิน-ยอนสตัน
22-08-1990
2
หลุมศพ
2011
อันเดร สุทธิชัย-มีนานนท์
30-08-2017
3
หลุมศพ
1205
คลาริส ประเทือง-มินประพาฬ
28-08-1993
1
หลุมศพ
1737
ยอห์นบัปติส ประจวบ-มะกรครรภ์
21-08-2019
8
หลุมศพ
3023
ยอแซฟ ภัคพล(ประธาน)-มหามณีรัตน์
01-08-2000
3
หลุมศพ
0427
เปโตร สวัสดิ์-มณีนาวาชัย
26-08-1998
2
หลุมศพ
0730
เทเรซา พีรนุช-มณีทรัพย์
08-08-1978
2
หลุมศพ
1436
มารีอา วิลาวัลย์-ภารนันต์
27-08-2017
8
หลุมศพ
4405
โยเซฟิน วไล-ฟาวเล่อร์
01-08-2013
5
หลุมศพ
0240
ยอแซฟ สุรเดช-พูลศิริสาโรจน์
12-08-2018
8
หลุมศพ
1419
เปโตร เรื่อง-พุฒตาลศรี
20-08-1952
1
หลุมศพ
0126
ณัฐพงษ์-พิมานทิพย์
02-08-1975
2
แฟลต
0301
ฟรังซิสโก พรพจน์-พิมพ์กำเนิด
31-08-2012
3
คอนโด
0839
มารีอา ถาวร-พิมพิสาร
09-08-2014
8
หลุมศพ
4508
โมเสส ทัศพล-พิพัฒนวงค์
20-08-1974
5
หลุมศพ
0628
มารีอา ชลอศรี-พานิชเกษม
13-08-1998
2
หลุมศพ
0629
อันตน ชัยวัฒน์-พานิชเกษม
10-08-2007
2
หลุมศพ
4415
ยอแซฟ กิตติ-พานิชล้อเจริญ
21-08-1997
5
หลุมศพ
2617
อันนา สมสุข-พานิชกุล
06-08-1995
3
หลุมศพ
1331
เปโตร ขจรศักดิ์-พันสะ
15-08-2015
2
หลุมศพ
0336
มารีอา ล้ำ-พัฒนภิรมย์
21-08-1997
2
หลุมศพ
5116
วาเลนติโน ไพรัช-พลอยบริสุทธิ์
12-08-1999
5
หลุมศพ
4531
ยอแซฟ เมธา-พฤกษ์พาดี
18-08-2011
6
หลุมศพ
3721
โยเซฟิน จรินทร-พรหมสาขา ณ สกลนคร (ลิวิกร)
10-08-2013
3
หลุมศพ
5709
- มณี (กระดูก / พุทธ)-พรหมมี
29-08-2000
5
หลุมศพ
5718
อันโตนีโอ จำรูญ-พรสัจจา
15-08-2014
5
หลุมศพ
5115
ยวงบัปติสตา ประดับ-พรรณศิริ
11-08-1999
5
หลุมศพ
2804
ยอแซฟ เปโตร สันต์-พรประทีปเทวา
27-08-2019
3
หลุมศพ
1736
คาทารีนา สุกัญญา-พงษ์วิรัชไชย
18-08-2019
8
หลุมศพ
0136
ยอแซฟ ขวัญทอง-พงษ์ชาตรี
05-08-1986
2
หลุมศพ
0438
วัฒนา ( ฟ. )-พงศะทัต
19-08-1968
2
แฟลต
5319
มารีอา สุรีย์-ผู้ภักดี
01-08-2003
5
หลุมศพ
1532
อันนา ชมพู-ปูควะนิช
08-08-2012
2
หลุมศพ
1815
มาร์โก สุเทพ-ปุคะละนันท์
03-08-1991
1
หลุมศพ
1815
อันนา สมศรี-ปุคะละนันท์
23-08-2017
1
หลุมศพ
5204
มาการิต้า ทับทิม-ปิ่นรัตน์
10-08-2004
5
หลุมศพ
2337
ปุลเกรีอา สิรินทร์-ปิติสันต์
04-08-1988
4
หลุมศพ
4520
อันนา เฉลิมพร-ปัทมะสังข์
20-08-2014
5
หลุมศพ
5830
มอนิกา หลี-ปรีชาหาญ
20-08-2009
6
หลุมศพ
6618
อันนา จินดา-ปรีชาวุฒิ
01-08-2019
5
หลุมศพ
1329
แอนโทนี่ วีระ-ปรีชาวนิช
31-08-2018
8
หลุมศพ
0840
ยอแซฟ อัครเดช-ประสิทธิ์รัตนพร
18-08-2014
8
หลุมศพ
1134
วิกตอเรีย ไฉน-บุสมาโร
07-08-1987
2
หลุมศพ
1232
- สุพจน์-บุณยะวุฒกุล
16-08-2003
2
หลุมศพ
4225
มารีอา เทเรซา ประชิต-บุญโญภาส
20-08-2015
5
หลุมศพ
2519
เกรโกรี ปิติ-บุญตันรัตน์
15-08-1997
3
หลุมศพ
6111
- พาทีเซียน ฮวน-บาเลสติโรจ
15-08-2002
5
หลุมศพ
3132
อักแนส มาลี-บารมีบุญ(แซ่ฮุ้ง)
31-08-2018
4
หลุมศพ
0445
มาทิลดา พายัพ-บัวทอง
06-08-2008
2
หลุมศพ
0559
อันนา สุด-นิโครธานนท์ (วริวงศ์)
12-08-1957
2
แฟลต
0326
อากาทา สี-นิลแสง
06-08-2003
2
หลุมศพ
5812
มารีอา สมลักษณ์-นิมิต
19-08-2006
5
หลุมศพ
6204
คริสติน่า นิตย์-นิตะโย
25-08-2015
5
หลุมศพ
2342
ฟรังซิสโก วัลลภ-นิตตะโย
19-08-1981
4
หลุมศพ
3617
ไดอาน่า-นาร์ซิโซ
13-08-1996
3
หลุมศพ
2808
อักแนส ลัดดา-ธนธรกิจ
23-08-2012
3
หลุมศพ
0652
มารีอา นวลจันทร์-ทิพย์สุคนธ์
25-08-2013
8
หลุมศพ
0548
มารีอา มักดาเลนา กิมเฮียง-ทองสุข
20-08-1991
8
หลุมศพ
0447
ฟรังซิส อารักษ์-ทองปิยะภูมิ
15-08-2012
8
หลุมศพ
5327
ยออากิม สุริยนต์-ทรัพย์เจริญ
17-08-2008
6
หลุมศพ
2006
ยอแซฟ ไพรัช-ทรัพย์เขื่อนขันธ์
27-08-2012
3
หลุมศพ
1826
วาเลนติโน วิชัย-ทรรทรานนท์
29-08-2000
2
หลุมศพ
4315
มารีอา นันทนา-ทรรทรานนท์
27-08-2016
5
หลุมศพ
4729
เรนาโต พเยาว์-ทรรทรานนท์
12-08-2002
6
หลุมศพ
0242
ยอแซฟ ไพศาล-ถาวรพาณิชย์
12-08-2011
8
หลุมศพ
1549
แบรนเดน ยงสิน-ติรชัยมงคล
11-08-2018
8
หลุมศพ
1812
โรซา อรุณ-ตั้งตะกูล
29-08-1987
1
หลุมศพ
5515
โรซา วรี-ตันติโกสิชฌน์
27-08-2000
5
หลุมศพ
6434
เปโตร เสนอ-ตันติโกศล
10-08-1994
6
หลุมศพ
0204
มารีอา ยอแซฟ สุชาดา-ต.วิเชียร
27-08-2014
3
คอนโด
1042
มารีอา กิ๊ม-ดากรู้ส
09-08-2001
2
หลุมศพ
1235
เทเรซา อารมณ์-ดวงพระทัย
28-08-2016
8
หลุมศพ
0203
ลูซีอา เอมอร-ญาณกวี
20-08-2015
1
หลุมศพ
6531
เปโตร ไพบูลย์-ฌัมคนิสรณ์
26-08-2010
6
หลุมศพ
4408
โทมัส สมุทร-ช่างทอง
10-08-1975
5
หลุมศพ
0232
คาทารีนา นิล-ชุ่มกำไร
10-08-1962
2
แฟลต
2538
เปโตร วันชัย-ชีวายนต์
06-08-2013
4
หลุมศพ
0543
มารีอา จุไร-ชีพชล
09-08-2001
2
หลุมศพ
0735
เปโตร นิวัฒน์-ชีพชล
27-08-1983
2
หลุมศพ
0735
อันนา ฉวี-ชีพชล
26-08-2019
2
หลุมศพ
0243
ยอแซฟ ปิตุณัฐ-ชัยสำเร็จ
12-08-2011
8
หลุมศพ
1429
มารีอา นันทนา-ชัยสำเร็จ
06-08-2017
8
หลุมศพ
5834
มารีอา ไพเราะ-ชัชวัสวิมล
21-08-2019
6
หลุมศพ
4921
อักแนส อรุณ-ชมพะนันท์
19-08-2019
5
หลุมศพ
1144
มักดาเลนา มาริสา-ฉันทวโรดม
11-08-1997
2
หลุมศพ
6403
ไมเกิ้ล พินิตย์-จูฑะโยธิน
05-08-2003
5
หลุมศพ
0806
มารีอา สุภา-จูฑะสมพากร
27-08-2019
9
หลุมศพ
0140
เก็บกระดูกใส่กล่อง ฟลอร่า-จุลละมณฑล
14-08-1988
1
แฟลต
2643
มาเรีย สังเวียน-จุระเสถียร
25-08-1977
4
หลุมศพ
6405
ลูกา ประยงค์-จีนะวานิช
30-08-2003
5
หลุมศพ
2425
อักแนส สมพร-จิรวุฒิวรวงษ์
22-08-2003
3
หลุมศพ
6108
ยวงบอสโก ประเสริฐ-จินตกะวงศ์
01-08-2002
5
หลุมศพ
2120
มารีอา วรายา-จินดาสัมพันธ์
22-08-2001
3
หลุมศพ
5510
เปาโล วินิจ-จิตราคนี
08-08-2000
5
หลุมศพ
2403
มารีอา ประภา-จิตราคณี
24-08-2013
3
หลุมศพ
2442
- ชัยวัฒน์-จารุธัญ
17-08-1983
4
หลุมศพ
1428
เทเรซา ชรอยพร -จันไกรผล
02-08-2017
8
หลุมศพ
3833
เอวเยนีอา นิภา -จันทร์เด่นดวง
20-08-2009
4
หลุมศพ
0221
เวโรนิกา ศุภรัตน์ ( หนูเล็ก )-จันทร์ธำรงค์
12-08-1956
2
แฟลต
0818
ฮีราลีโอ สง่า-จันทรัคคะ
14-08-1904
1
หลุมศพ
0147
เปโตร สุนทร-จันทระ
11-08-1992
2
หลุมศพ
0148
อันนา ปรุง-จันทระ
11-08-1992
2
หลุมศพ
1518
มารีอา ลัดดา-งามเอก
04-08-2018
1
หลุมศพ
2232
อันนา สร้อย-คูแปง
27-08-1976
4
หลุมศพ
1019
มาเรีย ทวี-คุ้มถนอม
16-08-2002
1
หลุมศพ
5415
หลุยส์ อร่าม-ครุวรรณ
07-08-1975
5
หลุมศพ
0648
มารีอา สวาท-ก้อนในเมือง
06-08-2013
8
หลุมศพ
0143
อันนา ตาม-ก้องเกียรติกมล
22-08-2017
8
หลุมศพ
0119
ยอแซฟ นิมิต-ก้องวานิช
05-08-2002
1
หลุมศพ
3415
เปโตร การุณย์-กุลมาโนชวงศ์
13-08-1996
3
หลุมศพ
0301
เปโตร เซา-กิ้นชุน
12-08-1981
1
หลุมศพ
5002
อักแนส อัคนิตา-กิตยานนท์
25-08-2002
5
หลุมศพ
5710
นางวรรณา-กิจรังสรรค์
26-08-2011
5
หลุมศพ
4429
ยวงบัปติสตา เชือน-กัลมาพิจิตร์
20-08-2008
6
หลุมศพ
5326
แมรี่ วิสาข์-กวินเลิศวัฒนา
12-08-2008
6
หลุมศพ
5603
- NENITA-V.LEGASPI
01-08-1985
5
หลุมศพ
4114
ANTONIO FAVACHO-TONY
12-08-1997
5
หลุมศพ
0225
LUIGI-SUPPO
03-08-1922
2
แฟลต
0437
JOHN KHON-SENG BOON
29-08-1933
2
แฟลต
0929
มากาเรต แมรี่ ลม่อม-MULLER
17-08-2000
2
หลุมศพ
0119
ERNEST FRANCIS-MUDD
18-08-1936
2
แฟลต
4515
EDGARD EDGARD-MONTOCCHIO
24-08-1925
5
หลุมศพ
1107
JOHNNES CHAN CHIN-MONG
10-08-1960
1
หลุมศพ
0217
ROSS ROSS-LARDEN
14-08-2003
1
คอนโด
0253
HENRY CLMMENT-JOHNSTON
03-08-1906
1
แฟลต
2535
JOSEPH (ยอแซฟ) BERT(เบริต์)-JITTAKON (จิตตกล)
04-08-1971
4
หลุมศพ
3128
ANAHID(แอนนาฮิด) BEDROS (เบดรอส)-HEDGENIAN (เฮดเจนเนียน)
04-08-2005
4
หลุมศพ
0352
อันโตนีโอ ANTONIO-FIRMINO ERNEST
31-08-1994
2
แฟลต
0304
JAZZIEL BENEDICT-FALLER
29-08-2010
2
คอนโด
5323
- WONG-ERNEST C.
16-08-2003
5
หลุมศพ
1121
ลอกจากแผ่นหิน BUDDY-DEOCAMPO
12-08-1949
1
หลุมศพ
0448
MATTEO CACACE-CAPITANO
19-08-1932
2
แฟลต
5303
LOUIS BERNARD-BOURGUEIL
23-08-1967
5
หลุมศพ
5304
charlie -BOURGUEIL
23-08-1967
5
หลุมศพ
5304
Theresa -BOURGUEIL
23-08-1967
5
หลุมศพ
0356
LOUIS ADOLPHE-BERLANDIER
01-08-1958
1
แฟลต
0454
LOUIS ADOLPHE-BERLANDIER
21-08-1958
1
แฟลต
0368
ERNEST-A FERNANDES
20-08-1976
1
แฟลต
2729
ยอห์น CIT GIT J.A. RUSSEL--
20-08-1953
4
หลุมศพ
0103
คุณพ่อ วี ฮาเวียร์ วิลลานูเอวา เอเกีย-(Fr.Iker Villanueva,S.J.)
10-08-2006
9
หลุมศพ
0313
พลอย-
06-08-1938
2
แฟลต
0411
PATRICK R PORAN CAPT.-
25-08-1965
2
แฟลต
0412
JAMES E. CAMPBELL CAPT.-
31-08-1962
2
แฟลต
0512
HAROLD F. RENO CAPT.-
31-08-1962
2
แฟลต
3320
ซีซีเลีย เงียนจู-
29-08-1929
3
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน กันยายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
1629
มารีอา ชมภูนุช-ไพศาลวงศ์ดี
27-09-2018
8
หลุมศพ
0842
ยอแซฟ พฤหัส-ไชยราช
22-09-2014
8
หลุมศพ
0345
เฟลิกส์ วิฑูรย์-โอภาสบุตร
26-09-1981
2
หลุมศพ
4230
ฟรานซิสโก สุพัตร์-โลกวิทย์
25-09-2004
6
หลุมศพ
2121
ยอแซฟ สมชาติ-โรมสาคร
23-09-1970
3
หลุมศพ
0250
มารีอา สุนทรา-โรจน์รุ่งฤกษ์ (สุวรรณสาร)
25-09-2016
2
แฟลต
0317
ยอแซฟ วีระวัฒน์-โพธิ์สอน
28-09-2013
3
คอนโด
4009
อันนา บุญรอด-โชติวุฒิ
27-09-2002
5
หลุมศพ
6301
มอนิกา สุทิน-โชติวุฒิ
29-09-2011
5
หลุมศพ
3633
ซีมอน วิสิทธิ์-แสงเปล่า
06-09-2009
4
หลุมศพ
1627
อัมโบรซีโอ กษิดินทร์-แสงวงศ์
10-09-2018
8
หลุมศพ
0746
โรซา ตั้งสี-แซ่โล้ว
05-09-1999
2
หลุมศพ
3141
ลูเซีย เอี่ยงสก-แซ่โล้ว
24-09-2005
4
หลุมศพ
5926
เทเรซา เฮียบกุง-แซ่โล้ว
30-09-2009
6
หลุมศพ
0252
ยวง อิวชอ-แซ่โง้ว
22-09-1994
2
แฟลต
1919
วินเซนเต ย่งท้ง-แซ่โง้ว
26-09-1939
3
หลุมศพ
4308
ยอแซฟ จุ้งคี-แซ่โง้ว
19-09-2018
5
หลุมศพ
5410
อลิซาเบธ เกียว-แซ่โง้ว
03-09-2015
5
หลุมศพ
0701
มารีอา ถ่งเอง(เปียะเอ็ง)-แซ่โค้ว
03-09-2011
1
หลุมศพ
4417
ยอแซฟ เช็งจ้วน-แซ่โค้ว
28-09-1997
5
หลุมศพ
0449
เปโตร เลี่ยงจง-แซ่แต้
12-09-2012
8
หลุมศพ
1918
เทเรซา ลี่เค็ง-แซ่เอี๊ยว
18-09-2003
3
หลุมศพ
0529
อักแนส ม่วย (แจ่เที้ยง)-แซ่เอี้ยว(แซ่ลิ้ม)
23-09-2012
8
หลุมศพ
2622
ไต่ย้ง-แซ่เอี้ย
11-09-1951
3
หลุมศพ
1010
อันนา บ๊วย-แซ่เอี่ย
16-09-1956
1
หลุมศพ
4523
มารีอา ยุง-แซ่เหวียน
29-09-2019
5
หลุมศพ
0304
ยอแซฟ แสงชัย-แซ่เล้า
30-09-2012
3
คอนโด
5410
ยาโกเบ เมี่ยงเต็ก-แซ่เตียว
06-09-2001
5
หลุมศพ
0451
มารีอา เมี่ยวเฮียง-แซ่เตียว
17-09-2012
8
หลุมศพ
0432
โตเบีย ยอแซฟ เจียะหยิง-แซ่เตีย
04-09-2015
8
หลุมศพ
0301
ลูกา งี่แซ-แซ่เจี่ย
05-09-1994
1
หลุมศพ
3520
ยอแซฟ ซู้เฉียง-แซ่เจี่ย
25-09-1996
3
หลุมศพ
1941
โรซา โรซา-แซ่เจี่ย
27-09-1989
4
หลุมศพ
3140
ยอแซฟ จางเม้ง-แซ่อึ๊ง
24-09-2005
4
หลุมศพ
0318
ยอแซฟ ธงชัย-แซ่อึ้ง
15-09-1971
1
หลุมศพ
3715
เทเรซา ภัทรา-แซ่อึ้ง
20-09-1996
3
หลุมศพ
1712
อันนา ซูกิง-แซ่หว่อง
29-09-1984
1
หลุมศพ
0901
มาตาเลนับ เกี้ยวสิว-แซ่หลาย
09-09-1983
1
หลุมศพ
1507
ยอแซฟ คิ้มเที้ยว-แซ่ล้อ
01-09-1995
1
หลุมศพ
0116
ยอแซฟ บุ่นจั้ว-แซ่ลี้
18-09-2002
1
หลุมศพ
2420
ยอแซฟ เทียนจ้อ-แซ่ลี้
28-09-1979
3
หลุมศพ
2614
มารีอา หยวก-แซ่ลี้
08-09-1953
3
หลุมศพ
0218
มารีอา จวนตี๋-แซ่ลิ้ม
09-09-1963
1
หลุมศพ
2603
ยอแซฟ เชียงอัน-แซ่ลิ้ม
25-09-1982
3
หลุมศพ
4708
ลูซีอา เง็ก-แซ่ลิ้ม
14-09-1964
5
หลุมศพ
3118
เปโตร หลู่-แซ่ผ่าน
09-09-1995
3
หลุมศพ
3226
ยอแซฟ ไหลคุณ-แซ่ปึง
28-09-2005
4
หลุมศพ
3715
มิโดลัสซีเอส ทั้ง-แซ่ทึง
24-09-1964
3
หลุมศพ
2117
เอลิซาเบ็ธ ซิวเม้ง-แซ่ตั้ง
28-09-1998
3
หลุมศพ
2122
ยอแซฟ มัวยจั๊ว-แซ่ตั้ง
30-09-1999
3
หลุมศพ
4417
มารีอา งิ้ม-แซ่ตั้ง
03-09-2001
5
หลุมศพ
5903
ยอแซฟ บุ้งเกียก-แซ่ตั้ง
12-09-2001
5
หลุมศพ
1039
ยวงบัปติสตา เลี่ยงสุน-แซ่ซึง
05-09-2013
2
หลุมศพ
0611
เปโตร เป้งเจีย-แซ่ฉั่ว
13-09-1959
1
หลุมศพ
2620
มารีอา เง็ก-แซ่ฉั่ว
03-09-2015
3
หลุมศพ
2902
ยอแซฟ เต็กหยุ่น-แซ่ฉั่ว
10-09-2000
3
หลุมศพ
3323
ยาโกเบ ท่องหลี-แซ่ฉั่ว
29-09-2000
3
หลุมศพ
0311
อันตน อาลิบ-แซ่จึง
04-09-1964
1
หลุมศพ
0301
ยอแซฟ ซิ้นหลิ่ม-แซ่คู
02-09-1968
1
หลุมศพ
0601
ยอแซฟ เซ็งซุน-แซ่กี้
09-09-1970
1
หลุมศพ
5516
มารีอา อาเช็ง-แซ่กอ
06-09-2000
5
หลุมศพ
0220
ยอแซฟ พรชัย-แจ่มศิริโสภณศิลป์
27-09-2019
4
คอนโด
6103
รูดอลฟ์ กล้า-แค๊มป์
02-09-2012
5
หลุมศพ
0338
อันนา สุรินทร์-แก้วขจร
10-09-2002
2
หลุมศพ
3620
เทเรซา สุรีย์พร-เอี่ยมวิศิษฎ์
22-09-1996
3
หลุมศพ
1440
ยอแซฟ วรวัฒน์-เอี่ยมฤทธิไกร
03-09-1994
2
หลุมศพ
1504
มารีอา จิ้มลิ้ม-เอาตระกูล
24-09-2006
1
หลุมศพ
0304
- ซูดาหอม-เหล่าเต๊กหลี
09-09-1957
1
คอนโด
0648
ยอแซฟ จิรพันธ์-เสวตรวิทย์
02-09-2007
2
หลุมศพ
6406
แคทเธอรีน สมใจ-เสวตรวิทย์
01-09-2003
5
หลุมศพ
3932
เทเรซา ศรี -เสวการณ์
19-09-2010
4
หลุมศพ
1433
อันเยลา เล็ก-เสรีสำราญ
08-09-1977
2
หลุมศพ
1022
เบเนติกต์ มานพ-เสรีวงศ์
26-09-2007
1
หลุมศพ
1210
- ทวี-เวียร์รา
06-09-2004
1
หลุมศพ
6534
เปาโล สมพงษ์-เวียงชัย
01-09-2010
6
หลุมศพ
4413
มาเรียมักดาเลนา ดวงทิพย์-เลาหเกียรติ
12-09-1997
5
หลุมศพ
5119
เปาโล เชา-เลาตุย
21-09-1999
5
หลุมศพ
0328
มีคาแอล ทรงชัย-เรืองวรพจน์
25-09-2011
8
หลุมศพ
1803
เปโตร วรพงษ์-เรวัตบวรวงศ์
19-09-2009
1
หลุมศพ
4730
คาทารีนา จรีพร-เยาว์วิวัฒน์
30-09-2015
6
หลุมศพ
0073
เปาโล ฮวน-เมนดิโอลา
10-09-2010
P
กางเขน
0214
ยอห์น โก้-เมธีปฏิภาน
24-09-2009
2
คอนโด
5329
มารีอา วรรณี-เมธาจิตรชัย
18-09-2008
6
หลุมศพ
1644
ฟาเบียน ณปรัชญ์-เภกะนันทน์
01-09-2015
8
หลุมศพ
1236
วินเซนต์ สะท้าน-เพ็ชรตระกูล
03-09-2016
8
หลุมศพ
4202
อันนา สุวลักษณ์-เพียรประเสริฐกุล
27-09-1988
5
หลุมศพ
2206
อันนา ประยงค์-เบอร์เดน
19-09-2010
3
หลุมศพ
5902
ยอแซฟ กุศล-เตชานันท์
01-09-2001
5
หลุมศพ
5902
เบเนดิก พลเรือตรี สมภพ-เตชานันท์
10-09-2008
5
หลุมศพ
2903
มารีอา วรารัตน์-เตชะศิริวรรณ
17-09-1995
3
หลุมศพ
3534
เทเรซา สุทิรัตน์-เตชจงนำชัย
04-09-2006
4
หลุมศพ
1426
มารีอา แจ้ง-เดชะไกศยะ
13-09-1994
2
หลุมศพ
1612
แซดดี้ เฮนรี่-เซตด์
02-09-1994
1
หลุมศพ
0847
มารีอา สมถวิล-เชื้อประเสริฐ
10-09-2017
8
หลุมศพ
0117
มารีอา บุญธรรม-เจริญใจ
19-09-2016
3
คอนโด
0101
ฟรังซิสเซเวียร์ บำเหน็จ-เจริญสุข
17-09-2015
3
คอนโด
1037
เปโตร ไล-เจริญพงศ์
01-09-2015
8
หลุมศพ
0501
ยอแซฟ มานัส-เจริญจรรยากุล
26-09-1993
1
หลุมศพ
4027
ฟิลลิป ภัสสร-เจนวิทยา
27-09-2018
6
หลุมศพ
1628
ยวง บัปติสตา โป้-เจนบรรจง
21-09-2018
8
หลุมศพ
1740
ยอแซฟ กาเซม-เจนนับ
08-09-2019
8
หลุมศพ
0627
เปโตร โต-เคี้ยงสามเสน
28-09-1979
2
หลุมศพ
1526
เปาโล พรเทพ-เคหสุขเจริญ
21-09-1994
2
หลุมศพ
0333
ฟิลลิป จ่าง-เกิดสว่าง
25-09-1906
2
แฟลต
3215
มารีอา เทเรซา จรวย-อ่วมบำรุง
01-09-2010
3
หลุมศพ
2137
มารีอา มักดาเลนา มยุรี-อุมอักษร
01-09-2006
4
หลุมศพ
0516
มาร์ติน วิลาส-อุทัยฉาย
27-09-1988
1
หลุมศพ
6632
เปาลา บุญเรือง-อุดมสุข
26-09-2010
6
หลุมศพ
0244
ยอแซฟ สมบัติ-อุกฤษ
23-09-1979
2
หลุมศพ
3025
เปาโล พร-อิศรางกูร ณ อยุธยา
21-09-1994
3
หลุมศพ
0844
เทเรซา อรุณี-อินทรโอสถ
29-09-2005
2
หลุมศพ
1333
ยอแซฟ ชัยศักดิ์-อิทธิพลพาณิชย์
26-09-2006
2
หลุมศพ
6625
มารีอา มักดาเลนา ศิวพร-อาจารีย์
13-09-2019
5
หลุมศพ
5330
louis มาร์ติน-อัศวลาภสกุล
18-09-2008
6
หลุมศพ
0311
อันนา สุดใจ-อัตกาวุฒิ์
25-09-1968
1
แฟลต
0406
ยอแซฟ วรพจน์-อังศวานนท์
30-09-1998
1
หลุมศพ
2031
ราฟาแอล ดนัย-อังศวานนท์
02-09-2016
4
หลุมศพ
0213
เลียวนาร์ด พนมเศก-อหันทริก
19-09-2009
2
คอนโด
0104
เทเรซา ทรีซา (Treeza)-อลิส (Alice)
03-09-2018
1
คอนโด
1538
ยอแซฟ วีรพล-อรุณพิริยะกุล
22-09-1994
2
หลุมศพ
5203
เทเรซา มาเรีย-อมรเวชวัฒนะ
17-09-2006
5
หลุมศพ
5818
เปโตร บุญศักดิ์-อมรชลานันท์
03-09-2006
5
หลุมศพ
0102
นาย สุเทพ-อภิชัยเอนก
20-09-2015
3
คอนโด
6606
ยอแซฟ บรรจง-อนันต์กัญญา
24-09-2004
5
หลุมศพ
2101
ซิลเวียร์มาเรีย สุมาลี-หะสิตะเวช
16-09-1998
3
หลุมศพ
3138
อักแนส จุไรรัตน์-หอมนิยม
12-09-2005
4
หลุมศพ
3514
อันตน สุภีร์-หลีเหล่างาม
01-09-1990
3
หลุมศพ
0436
วินเซอร์ คาเบียล-สเตเฟน
12-09-1988
2
หลุมศพ
0074
อัลเบิร์ต วิลเลียม-สเตกซ์
27-09-2007
P
กางเขน
0125
ฟรังซิสโก อานนท์-สุวรรณศรี
13-09-2007
2
คอนโด
4019
ยอแซฟ ธงชัย-สุวรรณวิทย์เวช
25-09-2010
5
หลุมศพ
0550
มารีอา มักดาเลนา บุญมี-สุนทรวิภาต
06-09-1980
8
หลุมศพ
5619
อักแนส รัตนา-สุทิตพันธ์
25-09-1992
5
หลุมศพ
0551
มารีอา สุนิสา-สุทธิวงศ์
27-09-2013
2
แฟลต
0122
มารีอา อักแนส ลัดดา-สุทธินนท์
07-09-2006
1
หลุมศพ
0510
อันตน สวง-สุทธิจิตร
08-09-2009
1
หลุมศพ
2124
โรซา สมยงค์-สุขภักตร์
04-09-2006
3
หลุมศพ
1042
เทเรซา วิลาวัณย์-สุขประสิทธิ์
28-09-2015
8
หลุมศพ
6605
อิกญาซิโอ ถาวร-สุขขีวัฒน์
07-09-2004
5
หลุมศพ
4205
โทมัส กุศล-สืบสายหาญ
11-09-2006
5
หลุมศพ
6635
อันนา บุญกลับ-สีแดงงาม
13-09-2010
6
หลุมศพ
0532
มารีอา สมิง-สินเจริญ
16-09-2002
2
หลุมศพ
3720
เปาโล ชาญ-สินประยูร
16-09-1996
3
หลุมศพ
5904
อันนา นภาพร-สิทธิ์ศิริชัยนนท์
20-09-2001
5
หลุมศพ
5832
มารีอา ศศิธร-สิทธิเดชศักดิ์
21-09-2009
6
หลุมศพ
6309
- กิจ-สารสิน
24-09-1991
5
หลุมศพ
0547
เซซีเลีย โต๊ะ-สารนุสิต
30-09-1962
1
แฟลต
4311
อัลฟอลโซ อัศวิน-สาตราคม
28-09-2014
5
หลุมศพ
6115
เบเนดิกโต อนุกูล-สันติภาพวงศ์ (ทองปิยะภูมิ)
27-09-2002
5
หลุมศพ
3807
แอนนา เนื่อง-สันตสมบัติ
12-09-2012
3
หลุมศพ
0327
มารีอา ฐิตินาถ-สัจจิพานนท์
19-09-2011
8
หลุมศพ
0452
อันนา บำรุง-สังขรัตน์
19-09-2012
8
หลุมศพ
0744
อันตน กรุง-สังขรัตน์
25-09-1948
8
หลุมศพ
0626
บัวเรียน-สมานพงษ์
07-09-1989
2
หลุมศพ
3339
เอากุสติน สุรัตน์-สมัครจิต
03-09-2014
4
หลุมศพ
2224
อัลเบิร์ต อาทิตย์-สมรรถนาวิน
25-09-2001
3
หลุมศพ
1446
ยอแซฟ วิชาญ-สมบุญสมบัติศิริ
09-09-2016
2
หลุมศพ
1446
ยอแซฟ วัชระ-สมบุญสมบัติศิริ
21-09-2018
2
หลุมศพ
6114
ยอแซฟ สมิง-สนเจริญ
15-09-2002
5
หลุมศพ
1403
พิสัย-สถลมารถ
29-09-1931
1
หลุมศพ
4017
เทเรซา เสริมศรี-สงวนเรือง
09-09-2004
5
หลุมศพ
5106
แคทรีน ประดิษฐ์-สกุลกันย์
12-09-1999
5
หลุมศพ
0552
เด็กชาย ร่มธรรม-ศุภลักษณ์
03-09-2014
2
แฟลต
4806
สเตเฟน ชัยพร-ศิวฐิติกุล
11-09-1984
5
หลุมศพ
3702
เปโตร ปราณ-ศิริยง
28-09-1996
3
หลุมศพ
4815
ฟีโลมีนา ลำดวน-ศิริทรัพย์
24-09-1998
5
หลุมศพ
4324
อันนา เยาวลักษณ์-ศรีเผด็จ
08-09-2019
5
หลุมศพ
0103
อันนา จิดาภา(วันทนี)-ศรีเจริญ
25-09-2015
3
คอนโด
1038
เทเรซา เกษร-ศรีรัตนะ
03-09-2015
8
หลุมศพ
5417
โรซา ลำเจียก-ศรีภิรมย์
22-09-1940
5
หลุมศพ
1236
เปาโล ประจวบ-ศรีประสาท
29-09-1999
2
หลุมศพ
6532
เทเรซา สมหมาย-ศรีนภาวรรณ
30-09-2010
6
หลุมศพ
1326
เรมอนด์ (Raymondus Amatus Sequeira) แมนรัตน์ -ศรีกรานนท์
05-09-2018
2
หลุมศพ
4513
อันนา ทองคำ-วีระวัฒนะ
13-09-1985
5
หลุมศพ
3137
แอนโทนี่ เซบัสเตียน วัฒนา (wattana)-วีรบุญชัย(weeraboonchai)
03-09-2005
4
หลุมศพ
5206
แอลม่า มาลี-วีตระกูล
07-09-1949
5
หลุมศพ
4428
ยอห์น บอสโก กมล-วิเศษศิริ
14-09-2017
6
หลุมศพ
1742
ยอแซฟ สมศักดิ์-วิริยเสริมกุล
24-09-2019
8
หลุมศพ
0245
มารีอา ละมูล-วิทยเบญจางค์
15-09-2011
8
หลุมศพ
0344
มาร์กาแร็ดเมซี้-วันเดียยาร์
11-09-1987
2
หลุมศพ
5517
ยอห์นปอล สรรชัย-วัฒนวิทย์
15-09-2000
5
หลุมศพ
4330
ยอห์น บัปติส สุธี-วลัยเสถียร
06-09-2014
6
หลุมศพ
6603
ยอแซฟ ธีรวุฒิ-วรรณมาลา
04-09-2004
5
หลุมศพ
2022
ยอแซฟ ชัยยศ-วจีวิจิตร
06-09-2018
3
หลุมศพ
3530
มารีอา ทับทิม-วงศ์เงินยวง
04-09-2016
4
หลุมศพ
2923
ยอห์น กฤษณ์-ลี้ละภัย
14-09-1999
3
หลุมศพ
3309
ยอแซฟ จรัส-ลิมปสุข
14-09-2002
3
หลุมศพ
2203
มารีย์ โรสสริน-ลามาช
06-09-2000
3
หลุมศพ
1148
ฟรังซิส ล้วน-ลัคน์กิตติ์
12-09-2015
8
หลุมศพ
0729
ยวง เอกชัย-ฤทธิบุญไชย
01-09-2019
8
หลุมศพ
0335
อลิซาเบธ เปรมศรี-รุ่งเรืองผล
09-09-2012
8
หลุมศพ
3420
เปาโล ชัยนันท์-ริวัฒนเวช
01-09-1996
3
หลุมศพ
1802
ลูกา กิติศักดิ์-รำพึงกิจ
21-09-2007
1
หลุมศพ
1440
ยอแซฟ วิษณุ-รัตนโมรานนท์
21-09-2017
8
หลุมศพ
1242
มาเรีย อันโตเนีย สุภา-รัตตมณี
06-09-2015
2
หลุมศพ
0317
ยอแซฟ สมชาย-รัชตระกูล
10-09-2011
2
คอนโด
4728
มาเรีย เสาวณีย์-รัชชพงศ์รักษ์
01-09-2008
6
หลุมศพ
0241
ฟรังซิสโก พยงค์-ย้วยความดี
08-09-1983
2
หลุมศพ
6114
อันนา วารุณี-ยุติศาสตร์
15-09-2002
5
หลุมศพ
1039
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู กนกวรรณ-ยุกติรัตน
12-09-2015
8
หลุมศพ
0318
ยอแซฟ เจษฎ์ณรงค์-ยิ่งภักดี
27-09-2011
2
คอนโด
5014
เปโตร จำนง-ยิ่งภักดี
10-09-2000
5
หลุมศพ
0212
มารีอา ไลลา-มิรันด้า
14-09-2009
2
คอนโด
0410
บอนาแวนตูรา สมัคร (ขุน)-มันตสาสห์
03-09-1972
1
แฟลต
2423
เปาลา ภาณี-มันดี
21-09-2001
3
หลุมศพ
1334
มารีอา สุนี-มังคลานนท์
28-09-2013
2
หลุมศพ
0430
โรซา อุทุมพร-มนฑิรกนก
27-09-1988
2
หลุมศพ
0430
ซามูลแอล ดิเรก-มนฑิรกนก
13-09-1998
2
หลุมศพ
1232
เปโตร จิรศักดิ์-มณีพิมพ์
27-09-2016
2
หลุมศพ
5520
มาร์กาเร็ต ราศี-ภมรมนตรี
22-09-2000
5
หลุมศพ
0219
มารีอา สมคิด-ฟองอาภา
09-09-2019
4
คอนโด
1339
โรเบิร์ต อนุชิต-พิมพา
22-09-1990
2
หลุมศพ
0247
อันตน เยรอน-พันธ์รัตน์
28-09-2011
8
หลุมศพ
2433
มารีโอ มัทธิว มนัส-พันธุมพันธ์
07-09-2006
4
หลุมศพ
5905
ยอแซฟ ไพโรจน์-พันธุมจินดา
27-09-2001
5
หลุมศพ
6604
อันนา อรุณรัตน์-พัชราวลัย
06-09-2004
5
หลุมศพ
3523
มารีอา ฉวี-พรเวโรจน์
13-09-1996
3
หลุมศพ
6413
อักแนส จริยา-พรพิทักษ์สุข
28-09-2008
5
หลุมศพ
2726
มาเรีย ยูเลียน-พงษ์ศิวาภัย
26-09-2017
4
หลุมศพ
3310
ฟรังซิส พงษ์ศักดิ์-พงษ์นนทกุล
13-09-2004
3
หลุมศพ
0226
โรซา ปราณี-ผาสุขกิจวัฒนา
22-09-2016
2
หลุมศพ
5518
มารี-หลุยส์ กรองแก้ว-ผดุงชีวิต
17-09-2000
5
หลุมศพ
0223
อันโตนิโอ อันโตนิโอ-ปิลันธนานนท์
30-09-1966
2
แฟลต
0308
เวโรนิกา ประดับ-ปิณฑวณิช
28-09-2010
1
หลุมศพ
6527
มีคาแอล วสันต์-ปันปิน
24-09-2019
6
หลุมศพ
0424
มารีอา มุ่ยเอ็ง-ปัญจทรัพย์
30-09-1978
1
หลุมศพ
0244
ลูซีโล่ อาลเฟรโด-ปักเกา
06-09-2011
8
หลุมศพ
3037
มารีอา ชลูด-ปรีชาวุฒิ
07-09-2005
4
หลุมศพ
6634
มารีอา ศิรินันท์-ประสิทธิ์รัตนพร
14-09-2010
6
หลุมศพ
0307
ยอแซฟ สุเมธ-ประชาศรัยสรเดช
07-09-2006
2
คอนโด
0445
โทมัส มนูญ-ปกสว่างเจริญ
24-09-1994
8
หลุมศพ
0325
เทเรซา ลิขิต-บุตร์ตรี
27-09-2011
2
คอนโด
0842
ANTHONY โชคชัย-บุญเผ่า
10-09-1955
2
หลุมศพ
0842
มารีอา นวลศรี-บุญเผ่า
12-09-2007
2
หลุมศพ
0842
ยอแซฟ สมชัย-บุญเผ่า
09-09-2012
2
หลุมศพ
0142
มารีอา ศรีรัตน์ (กิมเสียง)-บุญยะรัตน์
16-09-2014
8
หลุมศพ
1213
ราฟาแอล มานิต-บุญคั้นผล
05-09-1993
1
หลุมศพ
1215
มาเรียโยเซฟฟิน นงพร-นุตสถิตย์
05-09-1921
1
หลุมศพ
5626
โยเซฟ อภิวัจน์-นีลวัชระ
23-09-2019
6
หลุมศพ
5831
เปโตร นิพนธ์-นิยมจ้อย
18-09-2009
6
หลุมศพ
2027
เปโตร พิพัฒน์-นิตโย
11-09-2018
4
หลุมศพ
2110
แคทรีน สายหยุด-นามจันทร์
08-09-2016
3
หลุมศพ
0301
- อุบล-นาจรุง
18-09-1933
1
แฟลต
2336
ยอแซฟ ไพโรจน์-ธีระวรรณ
01-09-2011
4
หลุมศพ
4603
เปาโล บุญโรจน์-ธีระประทีป
08-09-1983
5
หลุมศพ
0450
ยอห์น บัปติสตา วิสารท-ธีระจักร
14-09-2012
8
หลุมศพ
1741
ยวง บัปติสตา กฤต-ธีระจักร
19-09-2019
8
หลุมศพ
0431
มัทธิว คมสัน-ธีระกล
25-09-2015
8
หลุมศพ
2242
อากาทา สมศรี-ธาราจันทร์
10-09-2018
4
หลุมศพ
5328
ยอแซฟ วิรัช-ธาดาดลทิพย์
01-09-2008
6
หลุมศพ
1411
ยอแซฟ ประจักษ์-ธันทนนท์
09-09-1989
1
หลุมศพ
3332
อากาทา ปิยะรัตน์-ธนากาญจนระวี
28-09-2012
4
หลุมศพ
5522
มาร์โก บุญช่วย-ท้วมเทียบ
29-09-2000
5
หลุมศพ
3009
เปโตร เกียรติศักดิ์-ทิพากรโรจนกิจ
26-09-1996
3
หลุมศพ
0124
มารีอา ยุพิน-ทัศนสันติ์
14-09-2016
1
หลุมศพ
0448
ยอห์นบอสโก สุชาติ-ทัพมาลี
08-09-2012
8
หลุมศพ
0102
มารีอา มักดาเลนา จินดา-ทองเสวต
26-09-2005
1
คอนโด
0834
ฟรังซิส วิจิตร์-ทองสุข
24-09-2007
8
หลุมศพ
3536
เทเรซา สิริอร-ทองประดิษฐ์
08-09-2008
4
หลุมศพ
4816
โทมัส รังสรรค์-ทองกำผลา
26-09-1998
5
หลุมศพ
6425
อิกญาซิโอ วิชิต-ทรัพย์เจริญ
03-09-1993
5
หลุมศพ
5114
บราซิล ประนต-ทรรทรานนท์
22-09-2002
5
หลุมศพ
0725
ยอแซฟ สัญญา-ทรรทรานนท์
08-09-1979
9
หลุมศพ
3139
ยอแซฟ วิโรจน์-ทรงเสี่ยงชัย
17-09-2005
4
หลุมศพ
2829
มารีอา นภา-ทรงคุ้มครอง
09-09-2002
4
หลุมศพ
0242
มาเรีย วิรัตน์-ถาวรพาณิชย์
21-09-2011
8
หลุมศพ
1031
ยอแซฟ ปิยวุฒิ-ตุ้มกลีบ
16-09-2004
2
หลุมศพ
1812
เกรเมนเต เชาวน์-ตั้งตระกูล
16-09-2017
1
หลุมศพ
1813
มารีอา รำพรรณ-ตั้งตระกูล
06-09-2008
1
หลุมศพ
0933
มารีอา เสงี่ยม-ตันสงวน
26-09-1989
2
หลุมศพ
1606
มารีอา มักดาเลนา สุภาพ-ตันติประสุต
19-09-1986
1
หลุมศพ
1638
หลุยส์ จุล-ตรีโสภา
14-09-1995
2
หลุมศพ
0528
มีคาแอล สมพร-ตรีกมล
20-09-2012
8
หลุมศพ
2837
เทเรซา วีนัสดา-ตริยะกุล
19-09-1951
4
หลุมศพ
1041
ยอแซฟ ธนาสิน-ตรันเจริญ
19-09-2015
8
หลุมศพ
2631
โยเซฟฟิน บี๋-ดีระพัฒน์
10-09-1976
4
หลุมศพ
1040
เปโตร จุมพล-ซีกเพชรทอง
18-09-2015
8
หลุมศพ
2438
เมรี่เทเรส ศิริพร-ซามี
06-09-2019
4
หลุมศพ
0351
เปโตร ฉาย-ช่างสมบัติ
05-09-1965
1
แฟลต
4211
โทมัส หลิม-ชุนเฮง
20-09-1938
5
หลุมศพ
4113
MARIE ซ. แมรี-ชาร์ลล์
11-09-1998
5
หลุมศพ
1439
แพทริก บุณย์-ชัยสิริโรจน์
01-09-2017
8
หลุมศพ
0535
เปโตร ถนอม-ชัชวัสวิมล
15-09-1986
2
หลุมศพ
0641
ยอแซฟ สัญชัย-ชลิตเรืองกุล
08-09-2003
2
หลุมศพ
0833
มัทธิว จรินทร์-ชมนารถ
17-09-1991
2
หลุมศพ
1427
มารีอา สุดา-ชมจินดา
15-09-1998
2
หลุมศพ
1923
มารีอา มักดาเลนา ลัดดา-ฉายแสงเดือน
21-09-2006
3
หลุมศพ
1746
เทเรซา สุนันท์-จูทะสมพากร
14-09-2013
2
หลุมศพ
5906
เบเนดิกโต เทือ-จุลสุคนธ์
24-09-1979
5
หลุมศพ
2515
เปโตร บุ้ง-จุงเต็ง
28-09-1986
3
หลุมศพ
6535
มีคาแอล นิพัฒน์-จินตกะวงศ์
08-09-2010
6
หลุมศพ
5521
- ศราวุฒิ-จินดา
30-09-2000
5
หลุมศพ
2227
เปโตร ถนัด-จำหน่ายผล
19-09-2015
4
หลุมศพ
3826
อังเยลา ทิพย์วรรณ-จันสวัสดิ์ (ซิสเตอร์)
07-09-1973
4
หลุมศพ
6607
มาเรีย มัสซาแรลโล อุษา-จันทรานุวัฒน์
28-09-2004
5
หลุมศพ
0332
ลูกา โชติ-จันทรัคคะ
30-09-2010
2
หลุมศพ
0702
เทเรซา สิริวรรณ-จรัญมหาวงศ์
15-09-2016
1
หลุมศพ
2209
โรซา อนงค์-คุปกาญจนา
21-09-2019
3
หลุมศพ
0812
เซซีลีอา ลิ้มโล้ว-คาเซียะ
11-09-1969
1
หลุมศพ
0118
นาย ปันโล(pablo)-คาฮันดิง(cahanding)
18-09-2016
3
คอนโด
1429
มารีอา สมใจ-ครองบุญศรี
26-09-2002
2
หลุมศพ
0246
มารีอา มะลิ-ขุนหมื่น
20-09-2011
8
หลุมศพ
0205
มารีอา สมใจ-กุมมาระกะ
01-09-2014
3
คอนโด
0221
ฟรังซิสโก สมบัติ-กิจเจริญ
30-09-2019
4
คอนโด
4528
เปาโล บุญสืบ-กิจทวี
03-09-2019
6
หลุมศพ
0639
เปโตร อนุชิต-กำจัดดัสกร
08-09-2006
2
หลุมศพ
0835
ยูเลียนา วรรณา-กาฬวิจิตร
15-09-1990
2
หลุมศพ
2412
เปชิเด สุทิน-กัลยาณวิทย์
19-09-1999
3
หลุมศพ
0116
มารีอา เมธาพร-กสินธุเมธากร
05-09-2016
3
คอนโด
0721
โรซา ถนอม-กวยมงคล
26-09-2012
1
หลุมศพ
6407
รูฟีนูส ปรีชา-กรองทอง
18-09-2003
5
หลุมศพ
0305
ฟรังซิสเซเวียร์ อาจ-กมลสุทธิ
02-09-2017
4
คอนโด
4710
BERNARD NAT-YUANGBHANIJ
10-09-1935
5
หลุมศพ
1640
JOHN-YOSHIMURA
03-09-1995
2
หลุมศพ
1803
ANGNES VAFISRA (วริศรา)-WACHARAKIATE (วัชระเกียรติ)
25-09-1984
1
หลุมศพ
0549
โทนี่ ซิลวาโน่ FRANCESCO-TROMBETTA
13-09-2014
2
แฟลต
2327
SCHOLASTICA DARA-SIKHRANGKUR
14-09-1983
4
หลุมศพ
0925
ลูเซีย LUCIA-NGEK
18-09-1908
1
หลุมศพ
4515
โปลา (PAULA) ลำเจียก-MONTOCCHIO
03-09-1931
5
หลุมศพ
2328
GEORGE YOD-MICANON
04-09-1974
4
หลุมศพ
0556
DAVID MICHAEL-MCCABE
26-09-1956
1
แฟลต
0101
FATHER SIGMUND JOSEPH (ซิกมุนด์ โจเซฟ)-LASCHENSKI (ลาสเซนสกี้)
26-09-2018
9
หลุมศพ
0540
DIANA GRACE JOYCE-KEMP
23-09-1926
2
หลุมศพ
3905
JOSEPH BOVIS-HERMAN
29-09-2002
3
หลุมศพ
0346
JOHANN RUDOLF-ECKERT
08-09-2005
1
แฟลต
0361
FURTADO MARCOS-E.S.
15-09-1953
2
แฟลต
2831
VICTOR GUILHERME-DE JESUS
23-09-1926
4
หลุมศพ
0517
JOSE CRESCENCIO-CURVACHEIRO CID
09-09-1977
2
แฟลต
0548
HAROLD SEYMOUR-CUERDEN
14-09-1932
2
แฟลต
2240
CHARLES CHALEE (ชาลี)-CHIRAVINIJNANDH (จิรวินิจนันท์)
20-09-1985
4
หลุมศพ
0309
S.E. LIPPE-ANDERSON
18-09-1978
1
คอนโด
0404
โทมาส เต๊กง๊วน--
22-09-1906
1
แฟลต
0164
NICOLAY SOPHY-
01-09-1946
1
แฟลต
0244
phaolo(เปาโล) phaolo(เปาโล)-
26-09-2008
1
แฟลต
0157
PEDRO N. CANTILADO-
12-09-1985
2
แฟลต
0203
CLARA KHAM-
29-09-1936
2
แฟลต
0234
LEE KA PAO-
23-09-1980
2
แฟลต
0347
H.V. BROOKS-
20-09-1925
2
แฟลต
0425
LISA PONCE-
20-09-1961
2
แฟลต
0436
KUA CHA-
15-09-1983
2
แฟลต
0526
ลูกหมี AMUNDSON-
29-09-1969
2
แฟลต
0547
GENOVEFA PHON-
22-09-1921
2
แฟลต
0307
ANTONINO TROMBETTA-
13-09-1977
1
คอนโด
3026
JOHN SMITH-
20-09-1938
4
หลุมศพ
3026
LOUISE SMITH-
29-09-1975
4
หลุมศพ
4229
เทเรซา โล่วซุ่ยเฮียง-
30-09-2018
6
หลุมศพ
0803
กาเบรียล ซี เพ็ตตรัลบา-
26-09-2019
9
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009