• เสกสุสานศานติคาม ประจำปี 2563/2020 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563/2020 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพระสันตปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 (บริเวณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน) / ค่าบำรุงสุสาน สามารถชำระผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาสามพราน ชื่อบัญชี มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ (ศานติคาม) เลขที่ 525-2-07525-3 และธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส สามพราน นครปฐม ชื่อบัญชี สุสานโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (ศานติคาม) เลขที่บัญชี 904-009229-9 แล้วส่งเอกสารการโอนมาที่ เบอร์โทรสาร. 02-4290864 พร้อมเขียนเบอร์หลุมหรือชื่อผู้ตาย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาด้วยทุกครั้ง / มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับประจำเดือน จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน ในเดือนนี้ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562/2019 เวลา 16.30 น. คุณพ่อปรีดา เวียงชัย เป็นประธาน/ บรรจุศพ ยวงบัปติสตา กฤต ธีระจักร วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2019 โซน 8 หลุม 0741

 

มิสซาระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน) 

เดือนมกราคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  มกราคม  2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน 
คุณพ่อศิริพจน์   สกุลทอง
เดือนกุมภาพันธ์  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  กุมภาพันธ์   
2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เวลา 16.30 น.
         ประธาน คุณพ่อพรจิต   พูลวิทยกิจ
เดือนมีนาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  24  มีนาคม 2019/2562
         มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30 น.
         ประธาน  
คุณพ่อกิตติศักดิ์   กาญจนธานินทร์
เดือนเมษายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  เมษายน  
2019/2562
         มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
         ประธาน  คุณพ่อสำรวย   กิจสำเร็จ
เดือนพฤษภาคม ตรงกับวันอาทิตย์ที่  26  พฤษภาคม  2019/2562
        มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30 น.
        ประธาน  คุณพ่อวสันต์   วิรุฬห์วงศ์

เดือนมิถุนายน ตรงกับวันอาทิตย์ที่  23  มิถุนายน  
2019/2562
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่ออนุรัตน์   ณ สงขลา
เดือนกรกฎาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  28  กรกฎาคม  2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อประทีป   สุทธินาวิน

เดือนสิงหาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  
2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อสุทธิ   ปุคะละนันท์

เดือนกันยายน  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  กันยายน  2019/2562
       มิสซา ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา 16.30 น.
       ประธาน  คุณพ่อปรีดา   เวียงชัย

เดือนตุลาคม  ตรงกับวันอาทิตย์ที่  27  ตุลาคม  
2019/2562
       มิสซา ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์  เวลา  16.30  น.
       ประธาน  คุณพ่อเรืองฤทธิ์   ฤทธิบุญไชย
เดือนพฤศจิกายน   ตรงกับวันอาทิตย์ที่   24   พฤศจิกายน  2019/2562
       มิสซา  ณ วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
        ประธาน  คุณพ่อมิเกล   กาไรซาบาล

เดือนธันวาคม   ตรงกับวันอาทิตย์ที่  22  ธันวาคม   
2019/2562
       มิสซา  ณ  วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์   เวลา  16.30  น.
       
ประธาน  คุณพ่ออนุสรณ์   แก้วขจร

รายชื่อประจำเดือน กันยายน
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
1629
มารีอา ชมภูนุช-ไพศาลวงศ์ดี
27-09-2018
8
หลุมศพ
0842
ยอแซฟ พฤหัส-ไชยราช
22-09-2014
8
หลุมศพ
0345
เฟลิกส์ วิฑูรย์-โอภาสบุตร
26-09-1981
2
หลุมศพ
4230
ฟรานซิสโก สุพัตร์-โลกวิทย์
25-09-2004
6
หลุมศพ
2121
ยอแซฟ สมชาติ-โรมสาคร
23-09-1970
3
หลุมศพ
0250
มารีอา สุนทรา-โรจน์รุ่งฤกษ์ (สุวรรณสาร)
25-09-2016
2
แฟลต
0317
ยอแซฟ วีระวัฒน์-โพธิ์สอน
28-09-2013
3
คอนโด
4009
อันนา บุญรอด-โชติวุฒิ
27-09-2002
5
หลุมศพ
6301
มอนิกา สุทิน-โชติวุฒิ
29-09-2011
5
หลุมศพ
3633
ซีมอน วิสิทธิ์-แสงเปล่า
06-09-2009
4
หลุมศพ
1627
อัมโบรซีโอ กษิดินทร์-แสงวงศ์
10-09-2018
8
หลุมศพ
0746
โรซา ตั้งสี-แซ่โล้ว
05-09-1999
2
หลุมศพ
3141
ลูเซีย เอี่ยงสก-แซ่โล้ว
24-09-2005
4
หลุมศพ
5926
เทเรซา เฮียบกุง-แซ่โล้ว
30-09-2009
6
หลุมศพ
0252
ยวง อิวชอ-แซ่โง้ว
22-09-1994
2
แฟลต
1919
วินเซนเต ย่งท้ง-แซ่โง้ว
26-09-1939
3
หลุมศพ
4308
ยอแซฟ จุ้งคี-แซ่โง้ว
19-09-2018
5
หลุมศพ
5410
อลิซาเบธ เกียว-แซ่โง้ว
03-09-2015
5
หลุมศพ
0701
มารีอา ถ่งเอง(เปียะเอ็ง)-แซ่โค้ว
03-09-2011
1
หลุมศพ
4417
ยอแซฟ เช็งจ้วน-แซ่โค้ว
28-09-1997
5
หลุมศพ
0449
เปโตร เลี่ยงจง-แซ่แต้
12-09-2012
8
หลุมศพ
1918
เทเรซา ลี่เค็ง-แซ่เอี๊ยว
18-09-2003
3
หลุมศพ
0529
อักแนส ม่วย (แจ่เที้ยง)-แซ่เอี้ยว(แซ่ลิ้ม)
23-09-2012
8
หลุมศพ
2622
ไต่ย้ง-แซ่เอี้ย
11-09-1951
3
หลุมศพ
1010
อันนา บ๊วย-แซ่เอี่ย
16-09-1956
1
หลุมศพ
0304
ยอแซฟ แสงชัย-แซ่เล้า
30-09-2012
3
คอนโด
5410
ยาโกเบ เมี่ยงเต็ก-แซ่เตียว
06-09-2001
5
หลุมศพ
0451
มารีอา เมี่ยวเฮียง-แซ่เตียว
17-09-2012
8
หลุมศพ
0432
โตเบีย ยอแซฟ เจียะหยิง-แซ่เตีย
04-09-2015
8
หลุมศพ
0301
ลูกา งี่แซ-แซ่เจี่ย
05-09-1994
1
หลุมศพ
3520
ยอแซฟ ซู้เฉียง-แซ่เจี่ย
25-09-1996
3
หลุมศพ
1941
โรซา โรซา-แซ่เจี่ย
27-09-1989
4
หลุมศพ
3140
ยอแซฟ จางเม้ง-แซ่อึ๊ง
24-09-2005
4
หลุมศพ
0318
ยอแซฟ ธงชัย-แซ่อึ้ง
15-09-1971
1
หลุมศพ
3715
เทเรซา ภัทรา-แซ่อึ้ง
20-09-1996
3
หลุมศพ
1712
อันนา ซูกิง-แซ่หว่อง
29-09-1984
1
หลุมศพ
0901
มาตาเลนับ เกี้ยวสิว-แซ่หลาย
09-09-1983
1
หลุมศพ
1507
ยอแซฟ คิ้มเที้ยว-แซ่ล้อ
01-09-1995
1
หลุมศพ
0116
ยอแซฟ บุ่นจั้ว-แซ่ลี้
18-09-2002
1
หลุมศพ
2420
ยอแซฟ เทียนจ้อ-แซ่ลี้
28-09-1979
3
หลุมศพ
2614
มารีอา หยวก-แซ่ลี้
08-09-1953
3
หลุมศพ
0218
มารีอา จวนตี๋-แซ่ลิ้ม
09-09-1963
1
หลุมศพ
2603
ยอแซฟ เชียงอัน-แซ่ลิ้ม
25-09-1982
3
หลุมศพ
4708
ลูซีอา เง็ก-แซ่ลิ้ม
14-09-1964
5
หลุมศพ
3118
เปโตร หลู่-แซ่ผ่าน
09-09-1995
3
หลุมศพ
3226
ยอแซฟ ไหลคุณ-แซ่ปึง
28-09-2005
4
หลุมศพ
3715
มิโดลัสซีเอส ทั้ง-แซ่ทึง
24-09-1964
3
หลุมศพ
2117
เอลิซาเบ็ธ ซิวเม้ง-แซ่ตั้ง
28-09-1998
3
หลุมศพ
2122
ยอแซฟ มัวยจั๊ว-แซ่ตั้ง
30-09-1999
3
หลุมศพ
4417
มารีอา งิ้ม-แซ่ตั้ง
03-09-2001
5
หลุมศพ
5903
ยอแซฟ บุ้งเกียก-แซ่ตั้ง
12-09-2001
5
หลุมศพ
1039
ยวงบัปติสตา เลี่ยงสุน-แซ่ซึง
05-09-2013
2
หลุมศพ
0611
เปโตร เป้งเจีย-แซ่ฉั่ว
13-09-1959
1
หลุมศพ
2620
มารีอา เง็ก-แซ่ฉั่ว
03-09-2015
3
หลุมศพ
2902
ยอแซฟ เต็กหยุ่น-แซ่ฉั่ว
10-09-2000
3
หลุมศพ
3323
ยาโกเบ ท่องหลี-แซ่ฉั่ว
29-09-2000
3
หลุมศพ
0311
อันตน อาลิบ-แซ่จึง
04-09-1964
1
หลุมศพ
0301
ยอแซฟ ซิ้นหลิ่ม-แซ่คู
02-09-1968
1
หลุมศพ
0601
ยอแซฟ เซ็งซุน-แซ่กี้
09-09-1970
1
หลุมศพ
5516
มารีอา อาเช็ง-แซ่กอ
06-09-2000
5
หลุมศพ
6103
รูดอลฟ์ กล้า-แค๊มป์
02-09-2012
5
หลุมศพ
0338
อันนา สุรินทร์-แก้วขจร
10-09-2002
2
หลุมศพ
3620
เทเรซา สุรีย์พร-เอี่ยมวิศิษฎ์
22-09-1996
3
หลุมศพ
1440
ยอแซฟ วรวัฒน์-เอี่ยมฤทธิไกร
03-09-1994
2
หลุมศพ
1504
มารีอา จิ้มลิ้ม-เอาตระกูล
24-09-2006
1
หลุมศพ
0304
- ซูดาหอม-เหล่าเต๊กหลี
09-09-1957
1
คอนโด
0648
ยอแซฟ จิรพันธ์-เสวตรวิทย์
02-09-2007
2
หลุมศพ
6406
แคทเธอรีน สมใจ-เสวตรวิทย์
01-09-2003
5
หลุมศพ
3932
เทเรซา ศรี -เสวการณ์
19-09-2010
4
หลุมศพ
1433
อันเยลา เล็ก-เสรีสำราญ
08-09-1977
2
หลุมศพ
1022
เบเนติกต์ มานพ-เสรีวงศ์
26-09-2007
1
หลุมศพ
1210
- ทวี-เวียร์รา
06-09-2004
1
หลุมศพ
6534
เปาโล สมพงษ์-เวียงชัย
01-09-2010
6
หลุมศพ
4413
มาเรียมักดาเลนา ดวงทิพย์-เลาหเกียรติ
12-09-1997
5
หลุมศพ
5119
เปาโล เชา-เลาตุย
21-09-1999
5
หลุมศพ
0328
มีคาแอล ทรงชัย-เรืองวรพจน์
25-09-2011
8
หลุมศพ
1803
เปโตร วรพงษ์-เรวัตบวรวงศ์
19-09-2009
1
หลุมศพ
4730
คาทารีนา จรีพร-เยาว์วิวัฒน์
30-09-2015
6
หลุมศพ
0073
เปาโล ฮวน-เมนดิโอลา
10-09-2010
P
กางเขน
0214
ยอห์น โก้-เมธีปฏิภาน
24-09-2009
2
คอนโด
5329
มารีอา วรรณี-เมธาจิตรชัย
18-09-2008
6
หลุมศพ
1644
ฟาเบียน ณปรัชญ์-เภกะนันทน์
01-09-2015
8
หลุมศพ
1236
วินเซนต์ สะท้าน-เพ็ชรตระกูล
03-09-2016
8
หลุมศพ
4202
อันนา สุวลักษณ์-เพียรประเสริฐกุล
27-09-1988
5
หลุมศพ
2206
อันนา ประยงค์-เบอร์เดน
19-09-2010
3
หลุมศพ
5902
ยอแซฟ กุศล-เตชานันท์
01-09-2001
5
หลุมศพ
5902
เบเนดิก พลเรือตรี สมภพ-เตชานันท์
10-09-2008
5
หลุมศพ
2903
มารีอา วรารัตน์-เตชะศิริวรรณ
17-09-1995
3
หลุมศพ
3534
เทเรซา สุทิรัตน์-เตชจงนำชัย
04-09-2006
4
หลุมศพ
1426
มารีอา แจ้ง-เดชะไกศยะ
13-09-1994
2
หลุมศพ
1612
แซดดี้ เฮนรี่-เซตด์
02-09-1994
1
หลุมศพ
0847
มารีอา สมถวิล-เชื้อประเสริฐ
10-09-2017
8
หลุมศพ
0117
มารีอา บุญธรรม-เจริญใจ
19-09-2016
3
คอนโด
0101
ฟรังซิสเซเวียร์ บำเหน็จ-เจริญสุข
17-09-2015
3
คอนโด
1037
เปโตร ไล-เจริญพงศ์
01-09-2015
8
หลุมศพ
0501
ยอแซฟ มานัส-เจริญจรรยากุล
26-09-1993
1
หลุมศพ
4027
ฟิลลิป ภัสสร-เจนวิทยา
27-09-2018
6
หลุมศพ
1628
ยวง บัปติสตา โป้-เจนบรรจง
21-09-2018
8
หลุมศพ
0627
เปโตร โต-เคี้ยงสามเสน
28-09-1979
2
หลุมศพ
1526
เปาโล พรเทพ-เคหสุขเจริญ
21-09-1994
2
หลุมศพ
0333
ฟิลลิป จ่าง-เกิดสว่าง
25-09-1906
2
แฟลต
3215
มารีอา เทเรซา จรวย-อ่วมบำรุง
01-09-2010
3
หลุมศพ
2137
มารีอา มักดาเลนา มยุรี-อุมอักษร
01-09-2006
4
หลุมศพ
0516
มาร์ติน วิลาส-อุทัยฉาย
27-09-1988
1
หลุมศพ
6632
เปาลา บุญเรือง-อุดมสุข
26-09-2010
6
หลุมศพ
0244
ยอแซฟ สมบัติ-อุกฤษ
23-09-1979
2
หลุมศพ
3025
เปาโล พร-อิศรางกูร ณ อยุธยา
21-09-1994
3
หลุมศพ
0844
เทเรซา อรุณี-อินทรโอสถ
29-09-2005
2
หลุมศพ
1333
ยอแซฟ ชัยศักดิ์-อิทธิพลพาณิชย์
26-09-2006
2
หลุมศพ
5330
louis มาร์ติน-อัศวลาภสกุล
18-09-2008
6
หลุมศพ
0311
อันนา สุดใจ-อัตกาวุฒิ์
25-09-1968
1
แฟลต
0406
ยอแซฟ วรพจน์-อังศวานนท์
30-09-1998
1
หลุมศพ
2031
ราฟาแอล ดนัย-อังศวานนท์
02-09-2016
4
หลุมศพ
0213
เลียวนาร์ด พนมเศก-อหันทริก
19-09-2009
2
คอนโด
0104
เทเรซา ทรีซา (Treeza)-อลิส (Alice)
03-09-2018
1
คอนโด
1538
ยอแซฟ วีรพล-อรุณพิริยะกุล
22-09-1994
2
หลุมศพ
5203
เทเรซา มาเรีย-อมรเวชวัฒนะ
17-09-2006
5
หลุมศพ
5818
เปโตร บุญศักดิ์-อมรชลานันท์
03-09-2006
5
หลุมศพ
0102
นาย สุเทพ-อภิชัยเอนก
20-09-2015
3
คอนโด
6606
ยอแซฟ บรรจง-อนันต์กัญญา
24-09-2004
5
หลุมศพ
2101
ซิลเวียร์มาเรีย สุมาลี-หะสิตะเวช
16-09-1998
3
หลุมศพ
3138
อักแนส จุไรรัตน์-หอมนิยม
12-09-2005
4
หลุมศพ
3514
อันตน สุภีร์-หลีเหล่างาม
01-09-1990
3
หลุมศพ
0436
วินเซอร์ คาเบียล-สเตเฟน
12-09-1988
2
หลุมศพ
0074
อัลเบิร์ต วิลเลียม-สเตกซ์
27-09-2007
P
กางเขน
0125
ฟรังซิสโก อานนท์-สุวรรณศรี
13-09-2007
2
คอนโด
4019
ยอแซฟ ธงชัย-สุวรรณวิทย์เวช
25-09-2010
5
หลุมศพ
0550
มารีอา มักดาเลนา บุญมี-สุนทรวิภาต
06-09-1980
8
หลุมศพ
5619
อักแนส รัตนา-สุทิตพันธ์
25-09-1992
5
หลุมศพ
0551
มารีอา สุนิสา-สุทธิวงศ์
27-09-2013
2
แฟลต
0122
มารีอา อักแนส ลัดดา-สุทธินนท์
07-09-2006
1
หลุมศพ
0510
อันตน สวง-สุทธิจิตร
08-09-2009
1
หลุมศพ
2124
โรซา สมยงค์-สุขภักตร์
04-09-2006
3
หลุมศพ
1042
เทเรซา วิลาวัณย์-สุขประสิทธิ์
28-09-2015
8
หลุมศพ
6605
อิกญาซิโอ ถาวร-สุขขีวัฒน์
07-09-2004
5
หลุมศพ
4205
โทมัส กุศล-สืบสายหาญ
11-09-2006
5
หลุมศพ
6635
อันนา บุญกลับ-สีแดงงาม
13-09-2010
6
หลุมศพ
0532
มารีอา สมิง-สินเจริญ
16-09-2002
2
หลุมศพ
3720
เปาโล ชาญ-สินประยูร
16-09-1996
3
หลุมศพ
5904
อันนา นภาพร-สิทธิ์ศิริชัยนนท์
20-09-2001
5
หลุมศพ
5832
มารีอา ศศิธร-สิทธิเดชศักดิ์
21-09-2009
6
หลุมศพ
6309
- กิจ-สารสิน
24-09-1991
5
หลุมศพ
0547
เซซีเลีย โต๊ะ-สารนุสิต
30-09-1962
1
แฟลต
4311
อัลฟอลโซ อัศวิน-สาตราคม
28-09-2014
5
หลุมศพ
6115
เบเนดิกโต อนุกูล-สันติภาพวงศ์ (ทองปิยะภูมิ)
27-09-2002
5
หลุมศพ
3807
แอนนา เนื่อง-สันตสมบัติ
12-09-2012
3
หลุมศพ
0327
มารีอา ฐิตินาถ-สัจจิพานนท์
19-09-2011
8
หลุมศพ
0452
อันนา บำรุง-สังขรัตน์
19-09-2012
8
หลุมศพ
0744
อันตน กรุง-สังขรัตน์
25-09-1948
8
หลุมศพ
0626
บัวเรียน-สมานพงษ์
07-09-1989
2
หลุมศพ
3339
เอากุสติน สุรัตน์-สมัครจิต
03-09-2014
4
หลุมศพ
2224
อัลเบิร์ต อาทิตย์-สมรรถนาวิน
25-09-2001
3
หลุมศพ
1446
ยอแซฟ วิชาญ-สมบุญสมบัติศิริ
09-09-2016
2
หลุมศพ
1446
ยอแซฟ วัชระ-สมบุญสมบัติศิริ
21-09-2018
2
หลุมศพ
6114
ยอแซฟ สมิง-สนเจริญ
15-09-2002
5
หลุมศพ
1403
พิสัย-สถลมารถ
29-09-1931
1
หลุมศพ
4017
เทเรซา เสริมศรี-สงวนเรือง
09-09-2004
5
หลุมศพ
5106
แคทรีน ประดิษฐ์-สกุลกันย์
12-09-1999
5
หลุมศพ
0552
เด็กชาย ร่มธรรม-ศุภลักษณ์
03-09-2014
2
แฟลต
0142
มารีอา ศรีรัตน์ (กิมเสียง)-ศุภพิธ
16-09-2014
8
หลุมศพ
4806
สเตเฟน ชัยพร-ศิวฐิติกุล
11-09-1984
5
หลุมศพ
3702
เปโตร ปราณ-ศิริยง
28-09-1996
3
หลุมศพ
4815
ฟีโลมีนา ลำดวน-ศิริทรัพย์
24-09-1998
5
หลุมศพ
0103
อันนา จิดาภา(วันทนี)-ศรีเจริญ
25-09-2015
3
คอนโด
1038
เทเรซา เกษร-ศรีรัตนะ
03-09-2015
8
หลุมศพ
5417
โรซา ลำเจียก-ศรีภิรมย์
22-09-1940
5
หลุมศพ
1236
เปาโล ประจวบ-ศรีประสาท
29-09-1999
2
หลุมศพ
6532
เทเรซา สมหมาย-ศรีนภาวรรณ
30-09-2010
6
หลุมศพ
1326
เรมอนด์ (Raymondus Amatus Sequeira) แมนรัตน์ -ศรีกรานนท์
05-09-2018
2
หลุมศพ
4513
อันนา ทองคำ-วีระวัฒนะ
13-09-1985
5
หลุมศพ
3137
แอนโทนี่ เซบัสเตียน วัฒนา (wattana)-วีรบุญชัย(weeraboonchai)
03-09-2005
4
หลุมศพ
5206
แอลม่า มาลี-วีตระกูล
07-09-1949
5
หลุมศพ
4428
ยอห์น บอสโก กมล-วิเศษศิริ
14-09-2017
6
หลุมศพ
0245
มารีอา ละมูล-วิทยเบญจางค์
15-09-2011
8
หลุมศพ
0344
มาร์กาแร็ดเมซี้-วันเดียยาร์
11-09-1987
2
หลุมศพ
5517
ยอห์นปอล สรรชัย-วัฒนวิทย์
15-09-2000
5
หลุมศพ
4330
ยอห์น บัปติส สุธี-วลัยเสถียร
06-09-2014
6
หลุมศพ
6603
ยอแซฟ ธีรวุฒิ-วรรณมาลา
04-09-2004
5
หลุมศพ
2022
ยอแซฟ ชัยยศ-วจีวิจิตร
06-09-2018
3
หลุมศพ
3530
มารีอา ทับทิม-วงศ์เงินยวง
04-09-2016
4
หลุมศพ
2923
ยอห์น กฤษณ์-ลี้ละภัย
14-09-1999
3
หลุมศพ
3309
ยอแซฟ จรัส-ลิมปสุข
14-09-2002
3
หลุมศพ
2203
มารีย์ โรสสริน-ลามาช
06-09-2000
3
หลุมศพ
1148
ฟรังซิส ล้วน-ลัคน์กิตติ์
12-09-2015
8
หลุมศพ
0335
อลิซาเบธ เปรมศรี-รุ่งเรืองผล
09-09-2012
8
หลุมศพ
3420
เปาโล ชัยนันท์-ริวัฒนเวช
01-09-1996
3
หลุมศพ
1802
ลูกา กิติศักดิ์-รำพึงกิจ
21-09-2007
1
หลุมศพ
1440
ยอแซฟ วิษณุ-รัตนโมรานนท์
21-09-2017
8
หลุมศพ
1242
มาเรีย อันโตเนีย สุภา-รัตตมณี
06-09-2015
2
หลุมศพ
0317
ยอแซฟ สมชาย-รัชตระกูล
10-09-2011
2
คอนโด
4728
มาเรีย เสาวณีย์-รัชชพงศ์รักษ์
01-09-2008
6
หลุมศพ
0241
ฟรังซิสโก พยงค์-ย้วยความดี
08-09-1983
2
หลุมศพ
6114
อันนา วารุณี-ยุติศาสตร์
15-09-2002
5
หลุมศพ
1039
เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู กนกวรรณ-ยุกติรัตน
12-09-2015
8
หลุมศพ
0318
ยอแซฟ เจษฎ์ณรงค์-ยิ่งภักดี
27-09-2011
2
คอนโด
5014
เปโตร จำนง-ยิ่งภักดี
10-09-2000
5
หลุมศพ
0212
มารีอา ไลลา-มิรันด้า
14-09-2009
2
คอนโด
0410
บอนาแวนตูรา สมัคร (ขุน)-มันตสาสห์
03-09-1972
1
แฟลต
2423
เปาลา ภาณี-มันดี
21-09-2001
3
หลุมศพ
1334
มารีอา สุนี-มังคลานนท์
28-09-2013
2
หลุมศพ
0430
โรซา อุทุมพร-มนฑิรกนก
27-09-1988
2
หลุมศพ
0430
ซามูลแอล ดิเรก-มนฑิรกนก
13-09-1998
2
หลุมศพ
1232
เปโตร จิรศักดิ์-มณีพิมพ์
27-09-2016
2
หลุมศพ
5520
มาร์กาเร็ต ราศี-ภมรมนตรี
22-09-2000
5
หลุมศพ
1339
โรเบิร์ต อนุชิต-พิมพา
22-09-1990
2
หลุมศพ
0247
อันตน เยรอน-พันธ์รัตน์
28-09-2011
8
หลุมศพ
2433
มารีโอ มัทธิว มนัส-พันธุมพันธ์
07-09-2006
4
หลุมศพ
5905
ยอแซฟ ไพโรจน์-พันธุมจินดา
27-09-2001
5
หลุมศพ
6604
อันนา อรุณรัตน์-พัชราวลัย
06-09-2004
5
หลุมศพ
3523
มารีอา ฉวี-พรเวโรจน์
13-09-1996
3
หลุมศพ
6413
อักแนส จริยา-พรพิทักษ์สุข
28-09-2008
5
หลุมศพ
2726
มาเรีย ยูเลียน-พงษ์ศิวาภัย
26-09-2017
4
หลุมศพ
3310
ฟรังซิส พงษ์ศักดิ์-พงษ์นนทกุล
13-09-2004
3
หลุมศพ
0226
โรซา ปราณี-ผาสุขกิจวัฒนา
22-09-2016
2
หลุมศพ
5518
มารี-หลุยส์ กรองแก้ว-ผดุงชีวิต
17-09-2000
5
หลุมศพ
0223
อันโตนิโอ อันโตนิโอ-ปิลันธนานนท์
30-09-1966
2
แฟลต
0308
เวโรนิกา ประดับ-ปิณฑวณิช
28-09-2010
1
หลุมศพ
0424
มารีอา มุ่ยเอ็ง-ปัญจทรัพย์
30-09-1978
1
หลุมศพ
0244
ลูซีโล่ อาลเฟรโด-ปักเกา
06-09-2011
8
หลุมศพ
3037
มารีอา ชลูด-ปรีชาวุฒิ
07-09-2005
4
หลุมศพ
6634
มารีอา ศิรินันท์-ประสิทธิ์รัตนพร
14-09-2010
6
หลุมศพ
0307
ยอแซฟ สุเมธ-ประชาศรัยสรเดช
07-09-2006
2
คอนโด
0445
โทมัส มนูญ-ปกสว่างเจริญ
24-09-1994
8
หลุมศพ
0325
เทเรซา ลิขิต-บุตร์ตรี
27-09-2011
2
คอนโด
0842
ANTHONY โชคชัย-บุญเผ่า
10-09-1955
2
หลุมศพ
0842
มารีอา นวลศรี-บุญเผ่า
12-09-2007
2
หลุมศพ
0842
ยอแซฟ สมชัย-บุญเผ่า
09-09-2012
2
หลุมศพ
1213
ราฟาแอล มานิต-บุญคั้นผล
05-09-1993
1
หลุมศพ
1215
มาเรียโยเซฟฟิน นงพร-นุตสถิตย์
05-09-1921
1
หลุมศพ
5831
เปโตร นิพนธ์-นิยมจ้อย
18-09-2009
6
หลุมศพ
2027
เปโตร พิพัฒน์-นิตโย
11-09-2018
4
หลุมศพ
2110
แคทรีน สายหยุด-นามจันทร์
08-09-2016
3
หลุมศพ
0301
- อุบล-นาจรุง
18-09-1933
1
แฟลต
2336
ยอแซฟ ไพโรจน์-ธีระวรรณ
01-09-2011
4
หลุมศพ
4603
เปาโล บุญโรจน์-ธีระประทีป
08-09-1983
5
หลุมศพ
0450
ยอห์น บัปติสตา วิสารท-ธีระจักร
14-09-2012
8
หลุมศพ
0431
มัทธิว คมสัน-ธีระกล
25-09-2015
8
หลุมศพ
2242
อากาทา สมศรี-ธาราจันทร์
10-09-2018
4
หลุมศพ
5328
ยอแซฟ วิรัช-ธาดาดลทิพย์
01-09-2008
6
หลุมศพ
1411
ยอแซฟ ประจักษ์-ธันทนนท์
09-09-1989
1
หลุมศพ
3332
อากาทา ปิยะรัตน์-ธนากาญจนระวี
28-09-2012
4
หลุมศพ
5522
มาร์โก บุญช่วย-ท้วมเทียบ
29-09-2000
5
หลุมศพ
3009
เปโตร เกียรติศักดิ์-ทิพากรโรจนกิจ
26-09-1996
3
หลุมศพ
0124
มารีอา ยุพิน-ทัศนสันติ์
14-09-2016
1
หลุมศพ
0448
ยอห์นบอสโก สุชาติ-ทัพมาลี
08-09-2012
8
หลุมศพ
0102
มารีอา มักดาเลนา จินดา-ทองเสวต
26-09-2005
1
คอนโด
0834
ฟรังซิส วิจิตร์-ทองสุข
24-09-2007
8
หลุมศพ
3536
เทเรซา สิริอร-ทองประดิษฐ์
08-09-2008
4
หลุมศพ
4816
โทมัส รังสรรค์-ทองกำผลา
26-09-1998
5
หลุมศพ
6425
อิกญาซิโอ วิชิต-ทรัพย์เจริญ
03-09-1993
5
หลุมศพ
5114
บราซิล ประนต-ทรรทรานนท์
22-09-2002
5
หลุมศพ
5114
ยอแซฟ สัญญา-ทรรทรานนท์
08-09-1979
5
หลุมศพ
3139
ยอแซฟ วิโรจน์-ทรงเสี่ยงชัย
17-09-2005
4
หลุมศพ
2829
มารีอา นภา-ทรงคุ้มครอง
09-09-2002
4
หลุมศพ
0242
มาเรีย วิรัตน์-ถาวรพาณิชย์
21-09-2011
8
หลุมศพ
1031
ยอแซฟ ปิยวุฒิ-ตุ้มกลีบ
16-09-2004
2
หลุมศพ
1812
เกรเมนเต เชาวน์-ตั้งตระกูล
16-09-2017
1
หลุมศพ
1813
มารีอา รำพรรณ-ตั้งตระกูล
06-09-2008
1
หลุมศพ
0933
มารีอา เสงี่ยม-ตันสงวน
26-09-1989
2
หลุมศพ
1606
มารีอา มักดาเลนา สุภาพ-ตันติประสุต
19-09-1986
1
หลุมศพ
1638
หลุยส์ จุล-ตรีโสภา
14-09-1995
2
หลุมศพ
0528
มีคาแอล สมพร-ตรีกมล
20-09-2012
8
หลุมศพ
2837
เทเรซา วีนัสดา-ตริยะกุล
19-09-1951
4
หลุมศพ
1041
ยอแซฟ ธนาสิน-ตรันเจริญ
19-09-2015
8
หลุมศพ
2631
โยเซฟฟิน บี๋-ดีระพัฒน์
10-09-1976
4
หลุมศพ
1040
เปโตร จุมพล-ซีกเพชรทอง
18-09-2015
8
หลุมศพ
0351
เปโตร ฉาย-ช่างสมบัติ
05-09-1965
1
แฟลต
4211
โทมัส หลิม-ชุนเฮง
20-09-1938
5
หลุมศพ
4113
MARIE ซ. แมรี-ชาร์ลล์
11-09-1998
5
หลุมศพ
1439
แพทริก บุณย์-ชัยสิริโรจน์
01-09-2017
8
หลุมศพ
0535
เปโตร ถนอม-ชัชวัสวิมล
15-09-1986
2
หลุมศพ
0641
ยอแซฟ สัญชัย-ชลิตเรืองกุล
08-09-2003
2
หลุมศพ
0833
มัทธิว จรินทร์-ชมนารถ
17-09-1991
2
หลุมศพ
1427
มารีอา สุดา-ชมจินดา
15-09-1998
2
หลุมศพ
1923
มารีอา มักดาเลนา ลัดดา-ฉายแสงเดือน
21-09-2006
3
หลุมศพ
1746
เทเรซา สุนันท์-จูทะสมพากร
14-09-2013
2
หลุมศพ
5906
เบเนดิกโต เทือ-จุลสุคนธ์
24-09-1979
5
หลุมศพ
2515
เปโตร บุ้ง-จุงเต็ง
28-09-1986
3
หลุมศพ
6535
มีคาแอล นิพัฒน์-จินตกะวงศ์
08-09-2010
6
หลุมศพ
5521
- ศราวุฒิ-จินดา
30-09-2000
5
หลุมศพ
2227
เปโตร ถนัด-จำหน่ายผล
19-09-2015
4
หลุมศพ
3826
อังเยลา ทิพย์วรรณ-จันสวัสดิ์ (ซิสเตอร์)
07-09-1973
4
หลุมศพ
6607
มาเรีย มัสซาแรลโล อุษา-จันทรานุวัฒน์
28-09-2004
5
หลุมศพ
0332
ลูกา โชติ-จันทรัคคะ
30-09-2010
2
หลุมศพ
0702
เทเรซา สิริวรรณ-จรัญมหาวงศ์
15-09-2016
1
หลุมศพ
0812
เซซีลีอา ลิ้มโล้ว-คาเซียะ
11-09-1969
1
หลุมศพ
0118
นาย ปันโล(pablo)-คาฮันดิง(cahanding)
18-09-2016
3
คอนโด
1429
มารีอา สมใจ-ครองบุญศรี
26-09-2002
2
หลุมศพ
0246
มารีอา มะลิ-ขุนหมื่น
20-09-2011
8
หลุมศพ
0205
มารีอา สมใจ-กุมมาระกะ
01-09-2014
3
คอนโด
0639
เปโตร อนุชิต-กำจัดดัสกร
08-09-2006
2
หลุมศพ
0835
ยูเลียนา วรรณา-กาฬวิจิตร
15-09-1990
2
หลุมศพ
2412
เปชิเด สุทิน-กัลยาณวิทย์
19-09-1999
3
หลุมศพ
0116
มารีอา เมธาพร-กสินธุเมธากร
05-09-2016
3
คอนโด
0721
โรซา ถนอม-กวยมงคล
26-09-2012
1
หลุมศพ
6407
รูฟีนูส ปรีชา-กรองทอง
18-09-2003
5
หลุมศพ
0305
ฟรังซิสเซเวียร์ อาจ-กมลสุทธิ
02-09-2017
4
คอนโด
4710
BERNARD NAT-YUANGBHANIJ
10-09-1935
5
หลุมศพ
1640
JOHN-YOSHIMURA
03-09-1995
2
หลุมศพ
1803
ANGNES VAFISRA (วริศรา)-WACHARAKIATE (วัชระเกียรติ)
25-09-1984
1
หลุมศพ
0549
โทนี่ ซิลวาโน่ FRANCESCO-TROMBETTA
13-09-2014
2
แฟลต
2327
SCHOLASTICA DARA-SIKHRANGKUR
14-09-1983
4
หลุมศพ
0925
ลูเซีย LUCIA-NGEK
18-09-1908
1
หลุมศพ
4515
โปลา (PAULA) ลำเจียก-MONTOCCHIO
03-09-1931
5
หลุมศพ
2328
GEORGE YOD-MICANON
04-09-1974
4
หลุมศพ
0556
DAVID MICHAEL-MCCABE
26-09-1956
1
แฟลต
0101
FATHER SIGMUND JOSEPH (ซิกมุนด์ โจเซฟ)-LASCHENSKI (ลาสเซนสกี้)
26-09-2018
9
หลุมศพ
0540
DIANA GRACE JOYCE-KEMP
23-09-1926
2
หลุมศพ
3905
JOSEPH BOVIS-HERMAN
29-09-2002
3
หลุมศพ
0346
JOHANN RUDOLF-ECKERT
08-09-2005
1
แฟลต
5724
FURTADO MARCOS-E.S.
15-09-1953
5
หลุมศพ
2831
VICTOR GUILHERME-DE JESUS
23-09-1926
4
หลุมศพ
0517
JOSE CRESCENCIO-CURVACHEIRO CID
09-09-1977
2
แฟลต
0548
HAROLD SEYMOUR-CUERDEN
14-09-1932
2
แฟลต
2240
CHARLES CHALEE (ชาลี)-CHIRAVINIJNANDH (จิรวินิจนันท์)
20-09-1985
4
หลุมศพ
0309
S.E. LIPPE-ANDERSON
18-09-1978
1
คอนโด
0404
โทมาส เต๊กง๊วน--
22-09-1906
1
แฟลต
0164
NICOLAY SOPHY-
01-09-1946
1
แฟลต
0244
phaolo(เปาโล) phaolo(เปาโล)-
26-09-2008
1
แฟลต
0157
PEDRO N. CANTILADO-
12-09-1985
2
แฟลต
0203
CLARA KHAM-
29-09-1936
2
แฟลต
0234
LEE KA PAO-
23-09-1980
2
แฟลต
0347
H.V. BROOKS-
20-09-1925
2
แฟลต
0425
LISA PONCE-
20-09-1961
2
แฟลต
0436
KUA CHA-
15-09-1983
2
แฟลต
0526
ลูกหมี AMUNDSON-
29-09-1969
2
แฟลต
0547
GENOVEFA PHON-
22-09-1921
2
แฟลต
0307
ANTONINO TROMBETTA-
13-09-1977
1
คอนโด
3026
JOHN SMITH-
20-09-1938
4
หลุมศพ
3026
LOUISE SMITH-
29-09-1975
4
หลุมศพ
4229
เทเรซา โล่วซุ่ยเฮียง-
30-09-2018
6
หลุมศพ

 

รายชื่อประจำเดือน ตุลาคม
รหัสหลุม
ชื่อ - นามสกุลผู้เสียชีวิต
วันที่เสีย
Zone
ประเภท
ดูแผนที่
0102
เปโตร เล็ก-ไฮ้เซ้ง
28-10-1971
1
หลุมศพ
4630
ยวงบัปติสต์ วิสิทธิ์-ไชยเผือก
29-10-2550
6
หลุมศพ
0536
หลุยส์ ณัฐวุฒิ-ไชยเผือก
18-10-2012
8
หลุมศพ
0119
ฟรังซิสเซเวียร์ อัครเดช-โอภาสบุตร
31-10-2016
3
คอนโด
5427
มัทธิว ประสาน-โหมรันต์
08-10-2008
6
หลุมศพ
3407
อันเดร สนิท-โลหะวิริยศิริ
16-10-2002
3
หลุมศพ
1044
ฟรังซิสโก วิภาส-โลหวริตานนท์
10-10-2015
8
หลุมศพ
1527
ซีมอน กิติพงษ์-โรจนวนิช
08-10-1994
2
หลุมศพ
1527
มารีอา - โยเซฟิน สมศรี-โรจนวนิช
26-10-2005
2
หลุมศพ
4604
ยอแซฟ สมบัติ-โภคทวี
28-10-1991
5
หลุมศพ
0405
เอลิซาแบธ อุไร-โนนน้อย (ตรีกิจจา)
03-10-1969
2
แฟลต
1729
อัลเบอร์ต-โตซีคอนบีส
22-10-1994
2
หลุมศพ
2512
มารีอา มาลี-โตกฤษณะ
02-10-1947
3
หลุมศพ
4009
โยเซฟิน มาลี-โชติวุฒิ
27-10-2013
5
หลุมศพ
4009
ฟิลิป สมาน-โชติวุฒิ
04-10-2011
5
หลุมศพ
0625
BEATRICE นพมาศ-โกสียพงศ์
25-10-2016
1
หลุมศพ
6121
หลุยส์ ชิงชัย-โกสิยพงษ์
20-10-2002
5
หลุมศพ
3018
เปาโล สุพจน์-โกศาคาร
29-10-1986
3
หลุมศพ
2508
เอากุสติน ไกรวุฒิ-โกวงศ์
20-10-2010
3
หลุมศพ
1710
อักแนส ดรุณี-โกญจนาท
29-10-2009
1
หลุมศพ
4608
แคทเธอรีน โศภิน-โกกระกูล
13-10-2008
5
หลุมศพ
0320
จอห์นนี่(Johnnie) เอ็ดเวิร์ด(Edward)-แมคมิเชน(Mc Michen)
08-10-2017
3
คอนโด
5208
มัทธีอัส พีระ-แพรงาม
28-10-1999
5
หลุมศพ
0746
ANTHONY เม่งซวง-แซ่โล้ว
04-10-1983
2
หลุมศพ
2218
หลุยส์ เม่งเส็ง-แซ่โล้ว
16-10-1995
3
หลุมศพ
0808
ยอแซฟ ลั้งหยอง(เจียม)-แซ่โจว
04-10-1974
1
หลุมศพ
1208
มารีอา เอียะ-แซ่โง้ว
01-10-1968
1
หลุมศพ
1303
ยอแซฟ เต็งเซ็ง-แซ่โง้ว
17-10-1995
1
หลุมศพ
0427
ซีมอน เตียว-แซ่โง้ว
28-10-1966
2
หลุมศพ
2040
เทเรซา หลีจือ-แซ่โง้ว
13-10-1961
4
หลุมศพ
3929
ยอแซฟ กีฮง-แซ่โง้ว
15-10-2010
4
หลุมศพ
1442
มารีอา อื่อกิม-แซ่โง้ว
01-10-2017
8
หลุมศพ
1032
ยอร์ช เลี่ยงหมง-แซ่โก
08-10-2000
2
หลุมศพ
1936
อันนา กิมเง็ก(นภาศรี)-แซ่แบ๊ะ(ลิมปอังศุ)
17-10-1974
4
หลุมศพ
0320
เปโตร ก๊กบุ๊น-แซ่แต้
04-10-2006
1
หลุมศพ
1247
มารีอา เฮียง-แซ่แต้
26-10-2002
2
หลุมศพ
3619
อันนา ซิ้วจิน-แซ่แต้
17-10-1968
3
หลุมศพ
3419
อันนา เซี่ยมเช็ง-แซ่เฮ้ง
24-10-2000
3
หลุมศพ
2113
แอนดรูว์ เกียเซี้ยง-แซ่เฮง
13-10-1998
3
หลุมศพ
5523
โรซา กิมเฮี้ยะ-แซ่เฮง
11-10-2000
5
หลุมศพ
1536
มารีอา ไซเลี้ยง-แซ่เอง
24-10-1981
2
หลุมศพ
3229
ยอห์น ดิ๊ก-แซ่เหวียน
07-10-2005
4
หลุมศพ
2405
มารีอา ตัวเจีย-แซ่เหลี่ยว
08-10-1994
3
หลุมศพ
0411
ป่วยฮวง-แซ่เวง
14-10-1986
1
หลุมศพ
2142
เปโตร อั๊ก-แซ่เบ๊
27-10-1968
4
หลุมศพ
0250
เบเนดิ๊กตา เมี่ยวเอ็ง-แซ่เตียว(พงษ์วิรัชไชย)
09-10-2011
8
หลุมศพ
0533
โรซา หมุยเจ็ง-แซ่เตียว
07-10-2012
8
หลุมศพ
3814
อันนา ซิวเน้ย-แซ่เตีย
27-10-2003
3
หลุมศพ
0330
เทเรซา โส้ยหมวย-แซ่เตีย
22-10-2011
8
หลุมศพ
1838
ยอแซฟ ย่อนทง-แซ่เจ็ง
09-10-1996
2
หลุมศพ
2325
อันนา กิม-แซ่เจ็ง
21-10-1946
3
หลุมศพ
0918
ยวง ผิน-แซ่เจี่ย
03-10-1962
1
หลุมศพ
0018
ยอแซฟ เฉ้ยฉี่-แซ่อึ้ง
12-10-1972
P
กางเขน
0208
ฟรังซิสโก ป๊อโอว-แซ่อึ้ง
22-10-1995
1
หลุมศพ
2215
ยอแซฟ เซียมเช็ง-แซ่อึ้ง
12-10-1982
3
หลุมศพ
1943
มัทธิว ศักดิ์พงศ์-แซ่อั้ง
15-10-1996
4
หลุมศพ
0312
ยอแซฟ เซียะกุง-แซ่หวม
30-10-1964
1
หลุมศพ
0242
ฟรังซิสโก งี้-แซ่ลี้
27-10-1981
1
แฟลต
0205
- เฮงฮ้วน-แซ่ลี้
28-10-1956
1
คอนโด
1517
มารีอา ซู่เขียก-แซ่ลี่
09-10-1998
1
หลุมศพ
0109
ลูกา เปงเพา-แซ่ลิ้ม
13-10-1949
1
หลุมศพ
0205
ยอแซฟ จุงฮวด-แซ่ลิ้ม
07-10-1974
1
หลุมศพ
1008
อากาทา เลี่ยงเฮียะ-แซ่ลิ้ม
21-10-2001
1
หลุมศพ
0427
อักแนส เซียงเกียง-แซ่ลิ้ม
24-10-1990
2
หลุมศพ
2604
เปโตร ชาติ-แซ่ลิ้ม
18-10-2010
3
หลุมศพ
4102
อักแนส มาลี-แซ่ลิ้ม
20-10-2004
5
หลุมศพ
4819
อันนา เล็ก-แซ่ลิ้ม
21-10-1998
5
หลุมศพ
4807
เปโตร กิมเฮง-แซ่ย้ง
29-10-2525
5
หลุมศพ
1144
มาเรีย เข่งยิ้ม-แซ่ฟ้า
21-10-1951
2
หลุมศพ
0529
นายเฮี้ยงกี่-แซ่บุ้ง
27-10-2005
8
หลุมศพ
0121
มารีอา มุ่ยเตียง-แซ่ตั้ง
13-10-1963
1
หลุมศพ
0211
- เกียไต๋ กิมกี่-แซ่ตั้ง
16-10-1962
1
หลุมศพ
1017
อากาทา อั้ง-แซ่ตั้ง
26-10-1966
1
หลุมศพ
2516
ยูลีอา-แซ่ตั้ง
14-10-1933
3
หลุมศพ
2805
ลูกา เค้ง-แซ่ตั้ง
05-10-2005
3
หลุมศพ
5914
อันตน ปาดัว ย่งจู-แซ่ตั้ง
21-10-2001
5
หลุมศพ
6322
ฟรังซิสเซเวียร์ เจียง-แซ่ตั้ง
18-10-1962
5
หลุมศพ
1030
มารีอา บ๊วยฮวย-แซ่ตั้ง
29-10-1998
8
หลุมศพ
5929
ยอแซฟ จิงย้ง-แซ่ซิ
02-10-2009
6
หลุมศพ
0509
อันนา นิตยา-แซ่ฉั่ว
15-10-1982
1
แฟลต
3606
ยอแซฟ ซุ่งซิน-แซ่ฉั่น
06-10-1980
3
หลุมศพ
0411
- จูเข่งฮวด จีฮุง-แซ่จู
19-10-1993
1
หลุมศพ
1642
บุ้งคิม-แซ่จู
01-10-1997
2
หลุมศพ
3537
เทเรซา ป้วยเที้ยง-แซ่จู
30-10-2006
4
หลุมศพ
1539
ยอแซฟ ยุ่ยพ้ง-แซ่จู
27-10-1905
8
หลุมศพ
0306
เปาโล พิพัฒน์-แซ่จิว
13-10-2017
4
คอนโด
0532
มารีอา ซิวเจียว -แซ่จัง
04-10-2012
8
หลุมศพ
0308
ดรุณศรี-แซ่คู
19-10-1906
2
แฟลต
0146
เปาลีนา ศิริพร-แก้วเกตุ
20-10-2012
2
หลุมศพ
3316
ยอแซฟ อำนวย-แก้วขจร
20-10-1990
3
หลุมศพ
6609
โทมัส วิฑูรย์-เอี่ยมทอง
22-10-2004
5
หลุมศพ
0332
มารีอา ประภัสสร-เอนกสุรพจน์
25-10-2011
8
หลุมศพ
2140
เปาโล สมจิตร์-เอกตระกูล
24-10-2008
4
หลุมศพ
1130
มารีอา อันนา จรรยา-เหลืองรุ่งนภา
27-10-2017
2
หลุมศพ
0452
ยอแซฟ แซ-เสวตร์วิทย์
31-10-1955
1
แฟลต
0640
ยอห์น จริกรณ์-เสวตรวิทย์
27-10-1999
2
หลุมศพ
1822
โทมัส สมพงษ์-เสวกพิบูลย์
25-10-1977
1
หลุมศพ
5911
เปาโล ผิน-เสริฐศรี
11-10-2001
5
หลุมศพ
0106
อันตน จำรัส-เสนาจักร
13-10-1964
1
คอนโด
5723
เปาโล ดอกไม้-เสนะวีณิน
06-10-1955
5
หลุมศพ
6214
มารีอา อรวรรณ-เสนะวีณิน
10-10-2008
5
หลุมศพ
2833
โรซา กิมเฮียง-เลิศกิจ
28-10-1970
4
หลุมศพ
0110
ลูกัส วีระ (เล็ก)-เรือนสุภา
30-10-1970
1
แฟลต
3020
วาเลเรีย ประเสริฐ-เฟื่องธุระ
21-10-1983
3
หลุมศพ
0208
มารีอา วิไล-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
13-10-2012
1
หลุมศพ
0215
ยอแซฟ สมศักดิ์-เพ็ญรุ่งเรืองกุล
08-10-2015
1
หลุมศพ
5917
ยอแซฟ สมชาย-เพ็ชรตระกูล
31-10-2001
5
หลุมศพ
1942
โทมัส พัลลภ-เพื่อนใจ
14-10-1996
4
หลุมศพ
2731
อันนา มานิดา-เพียรสนธิทรัพย์
28-10-2013
4
หลุมศพ
6207
มารีอา วิภา-เพิ่มบารมี
08-10-2004
5
หลุมศพ
1632
เปโตร สรภพ-เพชรดวงอาทิตย์ (แซ่ซิ)
16-10-2018
8
หลุมศพ
0534
มารีอา ประยงค์-เผ่าลามาช
12-10-2012
8
หลุมศพ
4107
เทเรซา ลัดดา-เนียลเซ็น/ดาราไทย
16-10-1990
5
หลุมศพ
0323
อันนา ละออง-เนียงรังรัว
09-10-2000
1
คอนโด
2704
ปาตริซีอา บุญสม-เนยการุณ
18-10-2018
3
หลุมศพ
1043
อันตน สมเกียรติ-เนตรโพธิ์
09-10-2015
8
หลุมศพ
1045
เปาโล สรพล-เธียรวิฑิต
14-10-2015
8
หลุมศพ
2726
ยอห์น โทมัส-เตรล
04-10-1941
4
หลุมศพ
6332
เอลีอัส สมนึก-เด่นอำไพ
10-10-2013
6
หลุมศพ
6332
นางชาญ-เด่นอำไพ
19-10-2013
6
หลุมศพ
5428
หลุยส์ หลุย-เดซาบอยส์
14-10-2008
6
หลุมศพ
2329
เทเรซา ละมัย-เดชาเลิศ
03-10-2008
4
หลุมศพ
0847
ยอแซฟ สุเมธ-เชื้อประเสริฐ
26-10-2014
8
หลุมศพ
0301
ลูกา ธีรยศ-เจียรวุฑฒิ
15-10-2008
2
คอนโด
0215
เซซีลีอา พัชรี-เจริญสุข
22-10-2009
2
คอนโด
3121
ฟรังซิสโก ซาเวียร์ จรูญ-เจริญศุข
27-10-2000
3
หลุมศพ
0219
เปโตร ประดิษฐ์-เจริญพานิช
19-10-2002
1
คอนโด
3506
ยวงบัปติสตา ดวงอาทิตย์-เจริญชาติ
14-10-2008
3
หลุมศพ
0535
เปโตร วิชัย-เจนผาสุก
13-10-2012
8
หลุมศพ
6631
ยอแซฟ สุวรรณ-เครือวัลย์
27-10-2010
6
หลุมศพ
1635
เปโตร พจนารถ-เข็มจริยา
03-10-2018
8
หลุมศพ
5601
ยอแซฟ สงวน-เกิดสมุทร
18-10-2000
5
หลุมศพ
0349
เทเรซา ประทุม-เกตุผล
12-10-1985
8
หลุมศพ
0727
เจมส์ กล้าหาญ-ฮัดเจสสัน
06-10-2013
8
หลุมศพ
5124
คลารา สว่าง-อู๋สวัสดิ์
18-10-1999
5
หลุมศพ
5124
ยอแซฟ วาส-อู๋สวัสดิ์
20-10-2009
5
หลุมศพ
0410
ยอแซฟ ดินทอง-อุปริพุทธิ
12-10-1993
1
หลุมศพ
0410
ยอแซฟ สุวิทย์-อุปริพุทธิ
26-10-2018
1
หลุมศพ
5932
ยอแซฟ พิทักษ์-อุกฤษฎ์
20-10-2009
6
หลุมศพ
0537
เปาโล ประวิทย์-อำภาพร
29-10-2012
8
หลุมศพ
6118
อันนา ประยูร-อำนวยพร
05-10-2002
5
หลุมศพ
5407
ฟรังซิสเซเวียร์ วิสูตร-อาศัยธรรมกุล
13-10-2013
5
หลุมศพ
4628
มารีอา ณิชา-อัศวินนิมิตร
21-10-2550
6
หลุมศพ
0508
อาเดรียอาโน กวี-อังศวานนท์
03-10-2016
1
หลุมศพ
2114
ร็อค ธนาพงศ์-อัครสกุล
01-10-1973
3
หลุมศพ
0531
เซซีลีอา ลัดดาวัลย์-อนันธวัช
03-10-2012
8
หลุมศพ
0531
นายประโลม-อนันธวัช
30-10-1991
8
หลุมศพ
4506
จอห์น แมรี ปอล วรเดช-หิมกร
23-10-1997
5
หลุมศพ
5102
อันตน ชอบ-หัตถการกุล
21-10-2017
5
หลุมศพ
6120
เยอร์มาโน มโน-หอมนิยม
07-10-2002
5
หลุมศพ
2833
เซซีเลีย แฉล้ม-หอประสาทสุข
15-10-1931
4
หลุมศพ
2416
ฟรังซิสโก สวัสดิ์-หวังภุชเคนทร์
15-10-2016
3
หลุมศพ
5621
ยอแซฟ เลอเลิศ-สุหิตพันธุ์
15-10-2015
5
หลุมศพ
1307
ประพักตร์-สุวกูล
07-10-1968
1
หลุมศพ
2801
ยอแซฟ หลุยส์ ไพโรจน์-สุริยมงคล
08-10-1977
3
หลุมศพ
5931
จรรยา-สุรัตนกร
08-10-1998
6
หลุมศพ
3521
ริต้า พันธ์งาม-สุนาวินวิวัฒ
03-10-1996
3
หลุมศพ
4720
มารีอา เฉลิมศรี-สุนทรวิภาต
28-10-2014
5
หลุมศพ
0510
กาตารีนา ช่อแก้ว-สุทธิจิตต์
06-10-2004
1
หลุมศพ
1136
เซซีลีอา บุญช่วย-สุขเกษม
13-10-1995
2
หลุมศพ
0612
โรซาลีน ยุพิน-สีห์โสภณ(เสงี่ยมงาม)
13-10-2013
1
หลุมศพ
6608
มารีอา เซซีลีอา อำพร-สิริเลิศศักดิ์สกุล
04-10-2004
5
หลุมศพ
2402
วินเซนเดอปอล สกุลรัตน์-สิริวิบูลย์
25-10-1993
3
หลุมศพ
6611
ยอห์น บัปติส สุเทพ-สิงห์เสน่ห์
23-10-2018
5
หลุมศพ
6420
ยอแซฟ ปฐมร-สิงหโกวินท์
16-10-2018
5
หลุมศพ
6123
โยออฟอาร์ด เสริมสุข-สิงหทัต
27-10-2002
5
หลุมศพ
4421
โยเซฟฟิน สกล-สาราลักษณ์
09-10-1997
5
หลุมศพ
5915
ยอห์น พรชัย-สามิภักดิ์
27-10-2001
5
หลุมศพ
0017
ยอแซฟ มอลา-สาทรกิจ
15-10-1967
P
กางเขน
0331
เปโตร สมศักดิ์-สัจจทิพวรรณ
21-10-2011
8
หลุมศพ
0139
อันนา สำราญ-สังขะกะนิษฐ
21-10-2014
2
หลุมศพ
1927
อักแนส อังแนส-สอนประสม
05-10-2014
4
หลุมศพ
4629
โจเซฟินา-พีเอรีนา ปวิตรา-สวัสดิ์-ชูโต
28-10-2550
6
หลุมศพ
0304
ลูซีอา กรองทอง-สรกุล
26-10-1906
1
หลุมศพ
0730
แอนนา ศศิวิมล-สมัครจิต
21-10-2013
8
หลุมศพ
0108
ยอแซฟ ชัยพร-สนธิ
25-10-2016
1
คอนโด
5125
นิโคลาส บำรุง-สกุลไทย
16-10-1999
5
หลุมศพ
0829
เออเยน ประดิษฐ์-สกุลทอง
31-10-1980
2
หลุมศพ
0830
โมเดสโต ประวีร์-สกุลทอง
23-10-2007
2
หลุมศพ
0830
โมเดสโต ประวัติ-สกุลทอง
23-10-2007
2
หลุมศพ
6530
เทเรซา อาภา-สกุลทอง
31-10-2017
6
หลุมศพ
1837
ยอแซฟ สมชาย-ศุขอินทุ
28-10-2011
2
หลุมศพ
0110
ฮีลาริโอ ลำดวน-ศุขชาติ
21-10-1989
2
แฟลต
3916
ยอแซฟ สุเทพ-ศิลปนาฬิก
21-10-1997
3
หลุมศพ
2721
นาตาเรีย วารินธร-ศิริออร์
07-10-2001
3
หลุมศพ
4304
เซซีลีอา พรศรี-ศิริวีรวัฒน์
01-10-2014
5
หลุมศพ
4128
อันนา ย้ง-ศิริยงวัฒนา
28-10-2011
6
หลุมศพ
5418
มารีอา ดารุณี-ศรีภิรมย์
20-10-2012
5
หลุมศพ
0249
ยอห์นบัปติสตา ทวี-ศรีนภาวรรณ
02-10-2011
8
หลุมศพ
1327
โลเรซโซ-โยเซฟ เนาวรัตน์-ศรีกรานนท์
18-10-1999
2
หลุมศพ
2637
เทเรซา ปราณี-วีรานนท์
16-10-1972
4
หลุมศพ
5912
มารีอา สุนิสา-วีรวัฒน์ไพศาล
14-10-2001
5
หลุมศพ
1834
เปาโล สุรเชษฐ-วิไลลักษณ์
08-10-1996
2
หลุมศพ
5916
แมรี่-แองเจลล่า สมรศรี-วิสุทธิผล
30-10-2001
5
หลุมศพ
3535
เทเรซา สำอาง-วิวัฒนเวช
04-10-2006
4
หลุมศพ
0737
เอลิซาเบ็ธ สะแว-วิทยุ
05-10-1979
2
หลุมศพ
5833
ยอแซฟ สุกิต-วิทยกฤตศิริกุล
05-10-2009
6
หลุมศพ
5808
โรซา พิศวง-วัฒนโกศลศรี
11-10-2018
5
หลุมศพ
1341
ยอแซฟ ยอด-วัชราเกียรติ
30-10-1986
2
หลุมศพ
6116
ลูกา ถาวร-วังศธรธนคุณ
01-10-2002
5
หลุมศพ
0403
ชื้น-วรรณางกูร
03-10-1937
2
แฟลต
0846
ยอห์น บอสโก ยิ่ง-วรจิตรสันติ
23-10-2014
8
หลุมศพ
0101
มารีอา ขวัญใจ-วงศ์สายันต์
09-10-1987
1
แฟลต
5913
มักดาเลนา เทพิน (คุณหญิง)-วงศ์วิทยา
14-10-2001
5
หลุมศพ
0233
อักแนส กันนิกา-วงศ์พานิช
16-10-2002
2
หลุมศพ
5426
เทเรซา นันทนา-ลิขนะไพศาล
04-10-2008
6
หลุมศพ
2203
มาเรีย ผ่องศรี-ลามาช
12-10-1995
3
หลุมศพ
5414
มาการิต มาลีกา-ลอตส์
07-10-2007
5
หลุมศพ
0329
ฟรังซิสโก เจียรณ์-ลดาพงษ์พัฒนา
05-10-2011
8
หลุมศพ
0729
เทเรซา กาญจนา-ฤทธิบุญไชย
19-10-2013
8
หลุมศพ
3930
เปโตร เชิญ-รุจิพืช
11-10-2010
4
หลุมศพ
5123
ยวงบัปติสตา ไพบูลย์-รัตนธนาฤกษ์
16-10-1999
5
หลุมศพ
3410
มารีอา ฟุ้ง-รัตตมงคล
03-10-2011
3
หลุมศพ
0913
อันนา เล็ก-รอดวินิค
24-10-2009
1
หลุมศพ
3230
ยอแซฟ พิทักษ์-รงควงศ์
11-10-2005
4
หลุมศพ
0328
AUGUSTINE สำรวย-ย้วยความดี
04-10-1998
2
หลุมศพ
0627
มารีอา มลิวัลย์-ย้วยความดี
14-10-2016
8
หลุมศพ
6624
ฟรังซิสกา อนงค์-ยินดีงาม
15-10-2015
5
หลุมศพ
0310
ยูเรียนา สาโรช-ยันตโกศล
29-10-2012
3
คอนโด
3725
มารีอา ยู่เหล-ยังนึก
10-10-1995
3
หลุมศพ
0104
เทเรซา วัชรี-มูนจินดา
06-10-2015
3
คอนโด
1736
ตรัยนันท์-มุ่งสมหมาย
25-10-1994
2
หลุมศพ
0106
อันนา บ๋า-มีนประพาฬ
16-10-1906
2
แฟลต
1205
แมรี่ ประทุมรัตน์-มินประพาฬ
03-10-2011
1
หลุมศพ
0106
เอลิซาเบธ กรกช-มาบรรดิษฐ์
21-10-2015
3
คอนโด
4811
พีเตอร์ มาซาโนบุ-มาจิดะ
29-10-1989
5
หลุมศพ
4508
มาร์ธา มัทนา-มัทนศรุต
18-10-2004
5
หลุมศพ
0633
มาร์ตินา ลักขณา-มหาวิชัย
16-10-1985
2
หลุมศพ
0208
เกรโกรีโอ มนูญ-มนูพิบูลย์
13-10-1977
1
แฟลต
3021
ฟรังซิสโก สุขสวัสดิ์-มณีประสิทธิ์
09-10-2008
3
หลุมศพ
0434
ยอแซฟ ศิริชัย-ภูษาเกษม
12-10-1995
2
หลุมศพ
1329
แจ็คเกอลีน เสาวนุช-ภูวณิชย์
03-10-1999
2
หลุมศพ
2038
เซซีลีอา เล็ก-ภูลี
08-10-1990
4
หลุมศพ
5526
ยอแซฟ จือย้ง-ภมรวิสุทธิศักดิ์
16-10-2008
6
หลุมศพ
6122
ยอแซฟ ชนะ-ฟักน้อย
24-10-2002
5
หลุมศพ
0308
มาเรีย อัสซุนดา พัชรินทร์-พันธุ์เดิมวงศ์
29-10-2012
3
คอนโด
6124
- พรรณี-พันธุ์อารยะ
21-10-2002
5
หลุมศพ
1546
มารีอา สุจิต-พันธัง
13-10-2009
2
หลุมศพ
1238
อันนา โยอันนา-พรหมหิตร
10-10-2016
8
หลุมศพ
0204
ลูซีอา ชิด-พรมแก้ว
13-10-1969
1
คอนโด
1202
มารีอา วนิดา-พจนามาตร์
24-10-2018
1
หลุมศพ
0105
เปโตร ชาญชัย -พงศ์พัชรเมธี
13-10-2015
3
คอนโด
5319
นาง พัชรินทร์-ผู้ภักดี
30-10-2016
5
หลุมศพ
0309
เวโรนีกา อารมณ์-ผิวเกลี้ยง
28-10-2012
3
คอนโด
0156
มารีอา เมรี่-ปุณณะหิตานนท์
08-10-1985
2
แฟลต
0143
มาการีตา จำรูญ-ปิ่นรัตน์
01-10-1983
2
หลุมศพ
5204
เฟอร์มิโน สุรินทร์-ปิ่นรัตน์
31-10-1999
5
หลุมศพ
6515
อันนา อรนุช-ปิ่นรัตน์
19-10-2012
5
หลุมศพ
1046
ยอแซฟ สุนทร-ปิยะศิริกุล
30-10-2015
8
หลุมศพ
0330
เปาโล ประสาน-ปานรัตน์
28-10-2005
2
หลุมศพ
0515
ลูซี จัน-ปอเตียง
18-10-1953
2
แฟลต
5024
ยอแซฟ สมชาติ-ปรัชญาประเสริฐ
26-10-1976
5
หลุมศพ
5024
ยอห์น ปอล ที่ 2 ภัทรธร-ปรัชญาประเสริฐ
01-10-2018
5
หลุมศพ
2135
เฮเลนา กิมเอ็ง-ประสพพร
04-10-1970
4
หลุมศพ
2135
มารีอา ละมัย-ประสพพร
28-10-2016
4
หลุมศพ
3010
เอวเชมิโอ พงศ์ศักดิ์-ประยูรสุข
30-10-1995
3
หลุมศพ
3010
ฟรังซิสโก ภักดี-ประยูรสุข
11-10-2009
3
หลุมศพ
1234
ยอแซฟ วิเชียร-ประมวลวิทย์
07-10-1969
2
หลุมศพ
6028
เทเรซา สุดาวัลย์-ประพิณวงศ์
24-10-2015
6
หลุมศพ
3527
ลูกา ทวี-ประกอบกิจ
05-10-2016
4
หลุมศพ
4619
มารีอา วรรณ-บูร์เคญ
24-10-1988
5
หลุมศพ
4502
มารีอา วนิดา-บุญพงศ์ศานต์
13-10-1997
5
หลุมศพ
0310
อันนา กุหลาบ-บุญถาวร
24-10-2013
2
คอนโด
1212
ไมเคิล มาไกล-บุญคั้นผล
07-10-2003
1
หลุมศพ
3227
ลอเรนซ์ ชาตรี-บัณฑิตสกุลพร
06-10-2005
4
หลุมศพ
2608
ตั่งกง-บักฮวด
27-10-1977
3
หลุมศพ
2026
ยวงบัปติส สุระย์-นิตโย
20-10-1969
4
หลุมศพ
0543
เปโตร มาลัย-นิตตะโย
06-10-1906
2
แฟลต
2501
ยวง บัปติสตา ประเสริฐ-นาจรุง
11-10-2014
3
หลุมศพ
0352
แค้สซีเมียร์ เชิญ-นันทิทรรภ
10-10-1956
1
แฟลต
1443
มีคาแอล นพดล-นะมะหุต
29-10-2017
8
หลุมศพ
1411
เลโอ ประสงค์-ธันวานนท์
19-10-1973
1
หลุมศพ
2523
มอนิกา ปุ้ย-ธงชัย
20-10-1999
3
หลุมศพ
0246
ฟรังซิสโก สมจิตต์-ทีปาจารย์วงศ์
27-10-2016
8
หลุมศพ
5910
เปโตร วิชัย-ทิพย์ชลาธาร
05-10-2001
5
หลุมศพ
0206
เบเนดิกโต บุญรักษ์-ทัพมาลี
09-10-1966
1
คอนโด
0232
เปโตร สุวรรณชาติ-ทะเลแก้ว
29-10-2013
8
หลุมศพ
0206
เทเรซา ปัญชรี-ทองวิสุทธิ์
05-10-2014
3
คอนโด
0305
ยอแซฟ อุทัย-ทองวิสุทธิ์
15-10-2012
3
คอนโด
3536
เปโตร ภิญโญ-ทองประดิษฐ์
10-10-2006
4
หลุมศพ
1622
มารีอา ณิลารัตน์-ทรรทรานนท์
19-10-1994
1
หลุมศพ
1239
มาร์การีตา ยุพา-ทรรทรานนท์
05-10-2012
2
หลุมศพ
1431
ยูเลียนา สมสนิท-ทรรทรานนท์
06-10-2015
2
หลุมศพ
1826
เซซีลีอา จิตต์ภิรมย์-ทรรทรานนท์
28-10-1994
2
หลุมศพ
2830
วินเซนต์ วีระ-ทรงคุ้มครอง
28-10-2017
4
หลุมศพ
0208
ยอห์น บัปติส เลื่อน-ตาเจริญ
11-10-2014
3
คอนโด
0406
มอนิกา อักษร-ตามสกุล
12-10-2017
1
หลุมศพ
1028
ยอแซฟ สุชาติ-ตั้งเจริญพันธ์
03-10-1997
2
หลุมศพ
1240
เทเรซา สายใจ-ตั้งศรีงามสง่า
30-10-2016
8
หลุมศพ
1814
ยอแซฟ ชาญ-ตั้งตระกูล
25-10-1999
1
หลุมศพ
5524
มารีอา กมลรัตน์-ตั้งกิติวงศ์พร
15-10-2000
5
หลุมศพ
5515
เปาโล จงออน-ตันติโกสิชฌน์
20-10-2000
5
หลุมศพ
1903
ยอแซฟ พิสุทธิ์-ตันติเวชศักดิ์
07-10-2012
3
หลุมศพ
2629
มาร์ติน บ๋า-ตะลุลานนท์
29-10-1935
4
หลุมศพ
3626
เปโตร วิจิตร์-ตรันเจริญ
26-10-2006
4
หลุมศพ
0843
เปโตร ประวิทย์-ดุ๊ก
01-10-2014
8
หลุมศพ
3611
โรซา อรุณี -ดุษฏีอิสริยวงศ์
27-10-2016
3
หลุมศพ
3612
ฟรังซิส่โก พิสิษฐ์-ดุษฏีอิสริยกุล
25-10-2011
3
หลุมศพ
4520
บราซิล โชติ-ดีระพัฒน์
08-10-1959
5
หลุมศพ
0932
เปโตร วิเศษ-ดาวดี
05-10-2002
8
หลุมศพ
2131
ปีเตอร์ ปึง-ซุ่นเฮง
19-10-1970
4
หลุมศพ
5203
ยอแซฟ เฮนดริ๊ก-ซีเลนเบอร์ท
29-10-1999
5
หลุมศพ
0305
มาเรีย บุญ-ซับมี
20-10-1906
2
แฟลต
0319
ซินฟูกเหลียง-ซังสื่อจือ
08-10-1962
1
หลุมศพ
0307
อังเยลา อังเยลา-ชูชาติ
21-10-2017
4
คอนโด
1631
เปโตร สัณห์ (ไต้เกีย)-ชุตินะธรกุล
14-10-2018
8
หลุมศพ
2539
ยอแซฟ ยงยุทธ-ชีวายนต์
31-10-2005
4
หลุมศพ
4314
โยเซฟ สมพงษ์-ชีรานนท์
30-10-2013
5
หลุมศพ
6408
มัทธิว สมคิด-ชีรานนท์
12-10-2003
5
หลุมศพ
1630
ยอแซฟ ศุภวัจน์-ชีรานนท์
09-10-2018
8
หลุมศพ
1112
อักแนส เซาหลิน-ชินพงสานนท์
05-10-1944
1
หลุมศพ
0243
เทเรซา วิภา (ฮุ่ยเซ็ง)-ชัยสำเร็จ (แซ่ฉั่ว)
12-10-2018
8
หลุมศพ
6633
ยอแซฟ บุญนำ-ชัยวิสุทธิ์
04-10-2010
6
หลุมศพ
4817
ยอแซฟ เอ็กซ้ง-ชัยกิจ
17-10-1998
5
หลุมศพ
0937
วินเซนต์ ทวี-ชัชวัสวิมล
27-10-2002
2
หลุมศพ
1102
ANTHONY ไพโรจน์-ชวากร
18-10-1996
1
หลุมศพ
0728
เทเรซา สุวรรณา-ชลธารรัตน์
16-10-2013
8
หลุมศพ
4130
มารีอา ประครองศรี(ต๋อง)-ชลการ
02-10-2007
6
หลุมศพ
1702
ลูซีอา สอาด-ชมจันทร์
30-10-1999
1
หลุมศพ
0302
อากาทา อากาทา-ฉั่ว
12-10-2010
2
คอนโด
3123
อักแนส ปทุมทอง-ฉัตรศรีมาศ
19-10-1972
3
หลุมศพ
1436
อาคาทา อารี -ฉัตรศรีตระกูล
17-10-2007
2
หลุมศพ
2543
โตเบีย บ๋า-จูประจักษ์
02-10-1942
4
หลุมศพ
3241
ยอแซฟ กิจจา-จูทะสมพากร
26-10-2005
4
หลุมศพ
0235
ยอแซฟ สมพร-จูฑะโยธิน
06-10-1996
2
หลุมศพ
4503
อันนา เพ็ญพิมล-จูฑะโยธิน
12-10-1997
5
หลุมศพ
0248
ยอแซฟ สุพจน์-จูฑะสมพากร
02-10-2011
8
หลุมศพ
2630
แอนโทนี่ มาร์ค-จีโอวานี่
12-10-2010
4
หลุมศพ
2536
แอนดรู ประกิต-จิตตกล
14-10-2009
4
หลุมศพ
2611
ยวงบอสโก ประการ-จำปาศร
27-10-1999
3
หลุมศพ
2442
ยอแซฟ จิรายุ-จารุธัญ
17-10-2017
4
หลุมศพ
1909
เทเรซา สมหมาย-จาติเกตุ
29-10-2004
3
หลุมศพ
2319
ยวง ดนัย-จันทร์พิทักษ์
05-10-1996
3
หลุมศพ
0344
คริสโตเฟอร์ ไชย-จันทราทิพย์
09-10-1994
1
แฟลต
2126
มารีอา น้อม-จันทรสันติ
18-10-2003
4
หลุมศพ
2126
เอมิลี นวลแข-จันทรสันติ
08-10-2015
4
หลุมศพ
1640
ฟรังซิสโก ชาญชัย-คุปติธรรมกุล
12-10-1995
2
หลุมศพ
3931
ยอแซฟ หว่านยี-คิว
02-10-2010
4
หลุมศพ
5201
ยอแซฟ บุญรวย-คริสต์เจือจุน
21-10-1999
5
หลุมศพ
1430
ยอแซฟ ปราโมทย์-ครองบุญศรี
27-10-2012
2
หลุมศพ
5122
พอล-มารี อนุรักษ์-คมกริชวรากูล
07-10-1999
5
หลุมศพ
6119
นิโคลัส สมพงษ์-กุมมาระกะ
06-10-2002
5
หลุมศพ
1940
อันตน พิทย์-กีรติสถิตพร
30-10-1996
4
หลุมศพ
0541
เปโตร กำธร-กิติโกเศศ
20-10-1974
2
หลุมศพ
0542
เทเรซา อัมพร-กิติโกเศศ
07-10-2016
2
หลุมศพ
0324
ยอห์น อัครสาวก สุจินต์-กิจสวัสดิ์
29-10-2018
4
คอนโด
5333
ลูซีอา สมสมัย-กิจสมัคร
18-10-2011
6
หลุมศพ
2726
สันตรา มาเรีย ลอเรนเซีย เทรล (MARIA LAURENCIA JULIE SANTARA TRAIL) ยูไล (JULIE)-กิจพานิช (KITCHPANICH)
13-10-2018
4
หลุมศพ
1027
เปโตร ชื่น-กาญจนไพรดี
29-10-2005
2
หลุมศพ
6002
มีคาแอล ประเวศ-กอสุวรรณ
09-10-1973
5
หลุมศพ
5734
เปโตร เจริญชัย-กสิณธร
01-10-2014
6
หลุมศพ
1938
อันนา วันดี-กวยมงคล
28-10-1996
4
หลุมศพ
3028
มารีอา ชูจิตร-กฤษณะสมิต
16-10-1996
4
หลุมศพ
2703
แอนดรูว์ สุรชัย-กฤตพิทยาเวช
24-10-1995
3
หลุมศพ
0307
JUANA BAUTISTA -VELASCO
26-10-2012
3
คอนโด
2738
HENRY CLEMENT-SMITH
20-10-1971
4
หลุมศพ
0337
MARIA LIM-SIEWLUAN
22-10-1933
2
แฟลต
0315
MARIA COI-SAY HUN
16-10-1963
1
คอนโด
0305
- VALERAI-S. HANSAN
31-10-1964
1
แฟลต
1515
RIGANTI FRANCO-ROBERTO
10-10-1988
1
หลุมศพ
1515
RNES-RIGANTI
21-10-1982
1
หลุมศพ
0083
Mr.Jean Francis-Lafont
04-10-2013
P
กางเขน
0154
ETHEL GERTRUED-LUCASHENKO
28-10-1946
1
แฟลต
0264
PITHET POCHANVISUDH-LUANG
04-10-1918
1
แฟลต
2330
- WALTER-LAZARU
20-10-1975
4
หลุมศพ
5310
MARIE MARIE-LAMACHE
31-10-1938
5
หลุมศพ
2739
MARIA ELIZA-HANSEN
24-10-1957
4
หลุมศพ
0318
MR. ANDREWS RAIN-FRIMPONG
02-10-2013
3
คอนโด
0352
เอินเนสโต ERNESTO-FEMINA ANTONIO
16-10-1997
2
แฟลต
2530
- ALFRED-ESCHKE
16-10-1969
4
หลุมศพ
2427
FREDERICO GUILHERME -DE JESUS
11-10-1933
4
หลุมศพ
0166
GIACOMO-DE GRASSI
13-10-1890
1
แฟลต
0416
GIUSEPPE-BERSIGHELLI
04-10-1940
2
แฟลต
0447
AUGUSTIE GODEFREY AMABLE-BERLANDIER
04-10-1934
2
แฟลต
0102
Lawrence John-Antunes
02-10-1980
1
แฟลต
0303
FELIX R. BAUTISTA--
01-10-1969
1
แฟลต
0426
Neidhard Nicolai--
02-10-1982
1
แฟลต
1013
เรจีนา REGINA- CHOKSIAK BEE
25-10-1949
1
หลุมศพ
0470
ยากอบ ซีเหยียน-
17-10-1943
1
แฟลต
0128
FEDERICO-
19-10-1940
2
แฟลต
0205
ทองคำ (ฟ.)-
14-10-1941
2
แฟลต
0233
JOSEPH THET-
26-10-1922
2
แฟลต
0312
N.T. JOSEPH DR.-
19-10-1970
2
แฟลต
0316
มาธาร์ โกโรเนียว-
13-10-1978
2
แฟลต
0334
M. CHONG-
16-10-1918
2
แฟลต
0342
อากาทา เนียน-
10-10-1928
2
แฟลต
2528
MARIA ESCHKE-
10-10-1976
4
หลุมศพ
4501
ยอแซฟ เตียวเกช้วน-
10-10-1997
5
หลุมศพ
0102
คุณพ่อ ยีน แบร์รี่, เอส.เจ-
20-10-2012
9
หลุมศพ
 
 

หน้าแรก | ประวัติสุสาน | ประวัติวัด | ค้นหาหลุมศพ | ตารางมิสซาประจำเดือน | ตารางมิสซา | ข่าวสาร | รวมรูปภาพ | ติดต่อเรา

Copyright © 2009 ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ ฯ

Visitors: Since 10-10-2009